In de naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle
Liefde voor iedereen, haat voor niemand

zondag, september 25, 2022

بِسْــــــــــــــــــمِ اﷲِالرَّحْمَنِ اارَّحِيم
In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle
Liefde voor iedereen, haat voor niemand

Home Antwoorden op bezwaren Hoe verhoudt de Islam zich tot andere religies over vrouwenrechten?

Hoe verhoudt de Islam zich tot andere religies over vrouwenrechten?

In naam van Allah, de Meest Barmhartige, de Meest Genadevolle

Hoe verhoudt de Islam zich tot andere religies over vrouwenrechten?

Youssef Ikhlaf

Inleiding

Over de positie van de vrouw in de Islam bestaan uiteenlopende interpretaties. Het is allereerst belangrijk een onderscheid te maken tussen Islam en cultuur. Dat sommige moslimvrouwen achtergesteld worden, is het gevolg van culturele gebruiken en het gebrek aan algemene ontwikkeling en welvaart in sommige moslimlanden. Het heeft niets met de islamitische bronnen te maken. Dit aspect wordt later in dit artikel behandeld.

Seculiere mensen hebben alleen in de huidige tijd, een stem verheven ter ondersteuning van de rechten van de vrouw, terwijl de Islam 1400 jaar geleden haar stem verhief tegen de wreedheid en het onrecht dat gepleegd werd tegen vrouwen.

In dit artikel gaan we de verhouding tussen de Islam en andere religies over vrouwenrechten onder de loep nemen.

Oorzaak schending vrouwenrechten

Als het niet aan de Islam ligt waarom komt dit dan voor in sommige moslimlanden en sporadisch onder een segment van de moslimgemeenschap in het westen?

 1. Zoals we in de eerste alinea reeds hebben aangegeven lijkt het erop dat in sommige zaken, de oosterse mentaliteit, cultuur en tradities sterk de overhand hebben in plaats van dat zij volgen wat religie eigenlijk leert. Men geeft voorrang aan het eigen culturele denken boven de religieuze leer[1].
 2. Een tweede oorzaak is dat het een gevolg is van analfabetisme onder de massa’s en de daaropvolgende onjuiste interpretatie van de leerstellingen van de Helaas heeft dit ook geresulteerd in een ernstige negatieve perceptie in het Westen over de Islam en vrouwenrechten.

Kortom:

Het is weliswaar zo dat in een aantal Moslimlanden de vrouwen achtergesteld worden, maar dit is het gevolg van plaatselijke culturele, sociale, politieke gebruiken en niet van de Islam zelf. Laten we nu verder kijken naar de positie van vrouwen in andere religies.

De positie van de vrouw in het Christendom

In de Bijbel lezen we onder andere over vrouwen:

“Bij een vrouw is de zonde begonnen”.[2]

Paulus verklaart in het Nieuwe Testament:

“Een vrouw dient zich gehoorzaam en bescheiden te laten onderwijzen; ik sta haar dus niet toe dat ze zelf onderwijst of gezag over mannen heeft; ze moet bescheiden zijn. Want Adam werd als eerste geschapen, pas daarna Eva. En niet Adam werd misleid, maar de vrouw”.[3]

“Zij overtrad Gods gebod.” [4]

Door deze teksten werden de vrouw in religieus opzicht beschouwd als de eerste zondares en de grondoorzaak van het kwaad. Het was vanwege haar dat de mensheid zondig werd. Dit is het geloof dat de basis is van haat en minachting jegens de vrouw door heilige en trouwe christelijke edelen. Het zijn teksten zoals deze die er voor zorgden dat de positie van de vrouw degradeerde en dat zij als eerloos beschouwd werd. Het is om deze reden dat christelijke edelen de vrouwen altijd met minachting zagen. Aldus hadden vrouwen niet het recht om te stemmen, noch werd zij om haar mening gevraagd.

Desondanks beweren sommige Christenen dat Jezus(as) de eerste verdediger was t.b.v. de rechten van de vrouw en dat hij hun rechten had gegeven zoals geen andere religie heeft gegeven. Sommige beweren ook dat de bijbel vrouwen onbevooroordeeld bekijkt en hun positie verhoogt, maar corresponderen deze woorden ook met de realiteit?

Laat ons wat citaten van de bijbel presenteren om de positie van de vrouw te bekijken:

 1. Een vrouw wordt gestraft voor de zonden van haar man:

“En aangaande de profeet of de priester, of het volk, dat zeggen zal de last van de Heer , ik zal zelfs de man straffen en zijn huis (i.e. zijn vrouw en kinderen)”.[5]

 1. Het verbranden van de overspelige:

“…en de dochter van een priester, als ze overspelig is door de hoer te spelen, dan onteert ze haar vader en zal verbrand dienen te worden door het vuur.”[6]

 1. Het afhakken van de hand van de vrouw om irrationele redenen:

“Als de ene man met de andere twist en de vrouw van diegene hem helpt door de andere man in zijn privé delen te grijpen: Hak dan haar hand af en kijk nooit met medelijden naar haar.”[7]

 1. De gescheidene, de weduwe en de overspelige zijn gelijk:

“En hij die de hogepriester is, zal een maagd als vrouw nemen. Een weduwe een gescheiden vrouw, een overspelige of een hoer zal hij niet nemen: maar hij zal een maagd van zijn eigen volk als vrouw nemen. Noch zal hij zijn zaad verspelen onder zijn volk: want ik, de Here zal hem heiligen”.[8]

 1. Totale onderdanigheid van een vrouw aan haar man:

“Vrouwen wees onderdanig aan jullie echtgenoten, zoals aan de Heer. Want de echtgenoot is het hoofd van de vrouw, zoals Christus het hoofd is van de kerk en hij is de redder van het lichaam. Derhalve zoals de kerk onderdanig is aan Christus, laat de vrouwen onderdanig zijn aan hun eigen man in alles”.[9]

 1. Stilte van de vrouw in de kerk:

“Laat jullie vrouwen stil zijn in de kerken, want het is hun niet toegestaan om te spreken; maar hen wordt bevolen om gehoorzaam te zijn, zoals ook de wet zegt. En als ze wat willen leren, laat hen het hun echtgenoten vragen thuis, het is een schande voor vrouwen om te spreken in de kerk”.[10]

 1. De vrouw is de oorzaak van de verleiding:

“Laat de vrouw in stilte leren in alle overgave. Maar ik zal het niet toestaan dat een vrouw een man leert noch autoriteit over hem verkrijgt. Want Adam is het eerst geschapen en toen Eva. En Adam werd niet bedrogen, maar de vrouw die bedrogen werd was degene die overschreed. Niettegenstaande zal ze gered worden door het baren van kinderen, als ze voortzetten in geloof en het geven van aalmoezen in heiligheid met soberheid”.[11]

 1. Mannen regeren over vrouwen:

“Op gelijke wijze, jullie vrouwen, zullen jullie onderdanig      zijn      aan      jullie       echtgenoten. Welke (vrouwen) zich mooi maken, laat het niet het uiterlijke vertoon zijn van het vlechten van het haar of het dragen van goud, of het zich opmaken, maar laat het datgene zijn van de verborgen mens in het hart, in datgene dat niet corrupt gemaakt kan worden, zelfs met de versiering van een onderdanige en stille natuur, welke in het oog van God zeer waardevol is. Want op deze wijze waren de heilige vrouwen in de oude tijden die op God vertrouwden, gewoon zichzelf mooi te maken, in onderdanigheid aan hun eigen echtgenoten: Evenals Sarah Abraham gehoorzaamde en hem heer noemde”.[12]

“Tegen de vrouw zei Hij, ik zal uw zorgen en uw conceptie zeer vergroten ; in droefenis zult u kinderen baren en uw verlangen zal zijn bij uw echtgenoot en hij zal over u regeren”.[13]

 1. Dood van de overspelige door steniging:

“Als een man een vrouw neemt en gemeenschap met haar heeft en haar haat, en slecht tegen haar (laat) praten, en haar met een slechte naam noemt, en zegt, ik nam deze vrouw en toen ik in haar was gegaan, bleek dat zij geen maagd meer was: Dan zal de vader van het meisje, en haar moeder, het bewijs van de maagdelijkheid aan de ouderlingen van hun stad laten zien: En de vader van het meisje zal tegen de ouderlingen zeggen, Ik heb mijn dochter aan deze man gegeven als echtgenote en hij haat haar; En o, hij heeft slecht laten spreken jegens haar, zeggend: ik bemerkte dat uw dochter geen maagd meer was; en toch zijn dit de bewijzen van mijn dochters maagdelijkheid. En zij zullen het kleed uitspreiden voor de ouderlingen van de stad. En de ouderlingen van die stad zullen de man pakken en hem tuchtigen: En zij zullen hem 100 zilveren shekels opleggen, en deze aan de vader van het meisje geven, omdat hij een slechte naam heeft gegeven aan een maagd van Israel: en zij zal zijn vrouw zijn en hij kan niet van haar af, gedurende al zijn dagen. Maar als dit ding waar is, en er geen bewijzen van maagdelijkheid van het meisje gevonden kunnen worden: Dan zullen zij het meisje tot voor de deur van haar vaders huis brengen en de mannen van hun stad zullen haar stenigen met stenen tot dat ze sterft”.[14]

“Als een man gevonden wordt, liggend bij een getrouwde vrouw, dan zullen zij beiden dood gaan, zowel de man die bij de vrouw lag als de vrouw, en zo zult u het kwaad uit Israel halen”.[15]

“Als een meisje die een maagd is, verloofd is (met een echtgenoot) en een man vindt haar in de stad en ligt bij haar, dan zult u hen beiden naar de stadspoort brengen en hen stenigen met stenen tot zij sterven”.[16]

 1. Vrouwen zijn inferieur aan mannen:

“Maar ik laat u weten, dat het hoofd van iedere man, Christus is; en het hoofd van de vrouw is de man; en het hoofd van Christus is God. Elke man die bidt of profeteert en zijn hoofd bedekt heeft, onteert zijn hoofd. Maar elke vrouw die bidt of profeteert met onbedekt hoofd, onteert haar hoofd: het ware gelijk alsof zij geschoren was. Want als de vrouw niet bedekt is, laat haar ook geschoren worden, maar als dit een schande is voor de vrouw om geschoren te worden laat haar haar hoofd bedekken. Want een man moet zijn hoofd inderdaad niet bedekken, in zoverre is hij de gelijkenis en de glorie van God: maar de vrouw is de glorie van de man. Want de man is niet van de vrouw, maar de vrouw is van de man. Noch was de man geschapen voor de vrouw; maar de vrouw voor de man. En vanwege deze reden dient de vrouw macht boven haar hoofd te hebben vanwege de engelen”.[17]

Hieronder nog een citaat uit de Didascalia apostolorum. Dit is de leer der apostelen, een Syrische vertaling van een oorspronkelijk Griekse kerkorde uit het Oosten, die gebruikt is in de eerste zes boeken van de constitutiones apostolicae. Er zijn ook Latijnse, Arabische en Ethiopische vertalingen. Zij is in Palestina of Syrië ontstaan, wellicht in de derde eeuw[18].

Didascalia Apostolorum over vrouwen: Didascalia Apostolorum,   hoofdstuk 3   met   de   titel: ‘Vrouwen zouden onderdanig moeten zijn aan hun echtgenoten’.

“En een vrouw zou onderdanig moeten zijn aan haar echtgenoot, want het hoofd van de vrouw is haar man…Vrees o vrouw, uw echtgenoot. En wees verlegen voor hem, en dank alleen hem na God. En zoals we hebben gezegd, biedt hem genoegen aan met uw diensten, om op deze wijze uw man om u te laten bekommeren…Als u een gelovige wil zijn en wilt dat God tevreden met uw is, draag geen versieringen om vreemden te behagen en draag geen lichte kleren die alleen de overspeligen staan, opdat u niet gevolgd wordt door diegenen die op zulke vrouwen jagen. En als u ze niet draagt om overspel te plegen, dan nog zult u veroordeeld worden voor het dragen van de versierselen op zich, want op deze manier, dwingt u wie u ook maar ziet, u te volgen en zich te verlustigen . Waarom bent u niet terughoudend, om niet in zonde te vervallen en niet iemand aan het twijfelen te brengen (of jaloers te laten zijn) vanwege u?! En als u alleen maar hiervoor zondigt, dan zult u ook gevallen zijn, omdat u op deze wijze de reden bent voor het verwoesten van de ziel van die man. Als u iemand naar een zonde leidt, zal hij de oorzaak zijn voor u om op vele wijzen te zondigen, zoals het geschreven is in de heilige bijbel: {Als de verdorvenheid komt, dan komt ook minachting en daarmee schaamteloos gedrag.} (Spreuken 18:3). Een ieder die dat doet zal vernietigd worden door zonde en zal achter de zielen van de onschuldigen aangaan met oneerbaar gedrag. Laat haar weten wat de heilige bijbel zegt over diegenen die zulk soort leugens over zulke (mannen) vertelt. {De slechte vrouw is meer gehaat dan de dood, die een val is voor de onwetenden.} {Zoals de worm het hout eet, zo vernietigt de verdorven vrouw haar echtgenoot} {Het is beter om onder een enkel dak te wonen, dan in een huis met zo‟n vrouw} Wees niet o christelijke vrouw, zoals deze vrouwen, als je gelovigen wenst te zijn. Verzorg je man, om hem alleen te plezieren. En als jullie op straat lopen, bedek dan jullie hoofd met jullie kleed, want als je bedekt bent met respect, zullen jullie veilig zijn voor de ogen van de kwaadwillende. Versier je gezicht niet, dat God heeft geschapen, want er is geen versiering nodig. Omdat wat God ook maar schept, mooi is en geen versiering nodig heeft. En wat er meer aan schoonheid wordt toegevoegd verandert de welwillendheid van de Schepper. Loop met je gezicht naar de grond kijkend en wees geheel bedekt. Blijf weg bij gemengde baden, omdat de val van de kwaadwillende vele zijn. Een gelovige vrouw heeft geen bad gezamenlijk met mannen. En als ze haar gezicht bedekt, laat het haar bedekken met de vrees voor de ogen van vreemden…En als jullie gelovigen bent, loop weg van elke vorm van nieuwsgierigheid en de vele blikken…{Leven in de woestijn is beter dan leven met een vrouw met een lange tong”

Conclusie: Als wij Bijbelse teksten op dezelfde manier uit hun verband rukken zoals Islam critici dat doen met de verzen uit de Heilige Koran dan kunnen we zondermeer concluderen dat de Bijbel vrouwen neerzet als rechteloze, onreine en niet te vertrouwen mensen die zich in alles moeten onderwerpen aan de man. Vanuit Bijbels oogpunt is het dan ook ondenkbaar dat de vrouw ook maar enige rol van betekenis in gemeente of in de Kerk zou spelen.

Door hun constante inspanningen verwierven vrouwen pas rond 1920 het recht om te stemmen (protestantse en katholieke partijen hadden zich lang tegen het vrouwenkiesrecht verzet) en enkele wetten werden aangenomen in het voordeel van vrouwen. Hun emancipatiebeweging maakte eindelijk enige vooruitgang. Maar wat opgemerkt dient te worden is dat het niet de vrouwen waren die begonnen met hun “emancipatiebeweging”, integendeel lang vóór de jaren ‘20 werden vrouwen bevrijd door God door middel van een man in de zevende eeuw wiens naam de Heilige Profeet Mohammed(s) was. De Islam gaf vrouwen rechten die zij nooit gehad had onder enig ander religieus of wettelijk systeem.

De positie van vrouwen in het Hindoeïsme

De toestand van het Hindoeïsme (vanaf de latere Vedische periode) is veel erger, omdat het vrouwen als absoluut onwaardig beschouwt, en dat vrouwen nooit te vertrouwen zijn.

Volgens de doctrines van Hindoes is het huwelijk de naam van kanyadaan, d.w.z. het weggeven van de dochter in liefdadigheid en de acceptatie ervan door haar echtgenoot. De vrouw wordt beschouwd als iets dat als liefdadigheid aan de man wordt gegeven. Daarom is het zijn wettig bezit. Haar positie is die van een dienaar van de echtgenoot in huis. Haar plicht is om de echtgenoot en zijn gezin te dienen, maar ze heeft geen speciale rechten.

Als de man overlijdt, moet de vrouw naast hem levend worden verbrand omdat haar eigen leven geen doel heeft. Een vrouw is een van die dingen die in het universum is geschapen om in de behoeften te voorzien, en om te dienen voor het comfort en het welzijn van de mensheid. Een Hindoe- vrouw heeft ook geen aandeel in de erfenis.

Vrouwen in de vroege Vedische periode en in de latere Vedische periode

Nog een verzameling religieuze teksten, van filosofische aard, die een enorm effect heeft op de Hindoe filosofie zijn Upanishads, waarschijnlijk geschreven tussen 800 BCE-500 BCE. Het is in deze teksten waar de Brahaman en de Atman verschijnt. Zaken van spiritualiteit en bezorgdheid over geboorte, karma, wedergeboorte, verlossing en meditatie worden hier krachtig besproken. In de latere Vedische periode begonnen vrouwen de positie te verliezen die is verworven tijdens de vroege Vedische periode[19].

Het bovengenoemde is geen aanval op het Hindoeïsme en het Christendom. Het doel van bovenstaande informatie is om slechts aan te tonen dat geen enkele religie, noch enige systeem in de geschiedenis een poging deed om onderdrukte vrouwen (die al onderdrukt waren) te bevrijden van de onderdrukking waaraan ze werden onderworpen.

Werden de rechten, de waardigheid en de positie van de vrouw hersteld met de komst van de Islam?

Feitelijke informatie

De emancipatie van moslimvrouwen is meer dan 1400 honderd jaar geleden begonnen, in een tijd waarin dochters na hun geboorte levend begraven werden en vrouwen geen betekenis hadden behalve als een bezit waarmee mannen konden doen waar zij zin in hadden. Deze emancipatie hebben moslimvrouwen te danken aan de Islam.

De pre-islamitisch Arabische samenleving

Het is hier slechts gepast om onze aandacht te richten op die donkere periode in de geschiedenis van Arabië, toen de Islam ont­stond door de goddelijke instructies, zoals wij moslims geloven, of als persoonlijke leer van Mohammed(s) zoals de niet-Moslims beweren.

De jāhilīyah (Arabisch: جَاهِلِيَّة); het wordt van oorsprong omschreven als “periode of toestand van onwetendheid” in de betekenis van “de periode voorafgaand aan de Islam”. De pre- islamitische Arabische samenleving was een periode van wetteloosheid, immoraliteit, afgoderij, zedeloosheid, slechtheid en verdorvenheid. Vrouwen werden veracht. Dit gebeurde destijds ook in de Romeinse en Perzische landen.

Het voormalige Hoofd van de internationale Ahmadiyya Moslim Gemeenschap, de Vierde Khalifa (Kalief), Zijne Heiligheid, Hazrat Mirza Tahir Ahmad(rh) schreef in zijn boek ‘Islam’s antwoord op hedendaagse vraagstukken’, in het hoofdstuk, ‘Het aanbreken van een nieuwe tijdperk voor de rechten van vrouwen’ het volgende:

“De samenleving in Arabië in die tijd was uiterst paradoxaal in haar houding jegens vrouwen. Enerzijds waren een vrij seksuele moraal, de vrije vermenging van mannen en vrouwen en dolzinnige orgieën van wijn, vrouwen en gezang de hoogtepunten van de Arabische samenleving. Anderzijds werd de geboorte van een meisje beschouwd als een zaak van ongenade en uiterste schande. Van sommige “trotse” Arabieren wordt zelfs bericht dat zij hun pasgeboren dochters met hun eigen handen begroeven om aan deze schande te ontkomen.” 

“Vrouwen werden als roerend goed behandeld en hun werd het recht ontzegd zich tegen hun echtgenoten, vaders of andere mannelijke leden van de familie te verzetten. Er waren echter uitzonderingen op deze regel. Nu en dan zou een vrouw met voortreffelijke leiderschapskwaliteiten een belangrijke rol spelen in de aangelegenheden van de stam.”

“De Islam veranderde dat alles, niet als een natuurlijk geleidelijk resultaat van sociale spanningen, maar als scheidsrechter van waarden. Een sociaal stelsel dat niet in verband stond met de normale krachten die aan een samenleving vormgeven, werd van boven gedicteerd. Het was de Heilige Stichter van de Islam(s) die opkwam voor de rechten van de vrouwen.” 

Lijst van enkele rechten die de Islam gaf

Hierbij een aantal van deze rechten besproken – de lijst is illustratief en is dus verre van volledig:

 • Gelijkwaardigheid;
 • Bestaanszekerheid en recht op bezit(vrouwen hadden geen zekerheid op bestaan en recht op bezit was er niet, de Islam veranderde dit op revolutionaire wijze);
 • Gewetensvrijheid(een eigen mening hebben);
 • Politieke rechten(recht om te stemmen en staatshoofd te zijn);
 • Recht op onderwijs;
 • Economische rechten(Islam geeft aan de vrouw het recht geld te verdienen, (roerend of onroerend) vermogen te bezitten in haar eigen naam, wettelijke contracten af te sluiten, handel te drijven, en haar vermogen te beheren zoals zij dat zelf wenst. Zij kan haar eigen bedrijf runnen, en niemand – ook niet haar man – kan aanspraak maken op het vermogen of het inkomen van de vrouw);
 • Rechten in de rechtspraak(recht om getuigenis af te leggen);
 • Recht om te werken;
 • Erfenisrechten.[20]

De bronnen van de Islam

Heilige Koran

Enkele verzen uit de Heilige Koran.

Vers 1:

“Maar wie goede werken doet, hetzij man of vrouw en gelovig is, zal de hemel binnen gaan en hem of haar zal niet het geringste onrecht worden aangedaan”. [21]

Uit dit vers blijkt duidelijk dat man en vrouw gelijkwaardig zijn en op geestelijk gebied volkomen aan elkaar gelijk gesteld zijn volgens de islamitische wet.

Vers 2: 

“O, mensdom! Wij hebben u uit man en vrouw geschapen en Wij hebben u tot volkeren en stammen gemaakt, opdat gij elkander moogt kennen. Voorzeker, de godvruchtigste onder u is de eerwaardigste bij Allah. Voorwaar, Allah is Alwetend, Alkennend”.[22]

Vers 3:

“O, gij mensen, vreest uw Heer, Die u van één enkele ziel schiep en daaruit haar gezellin schiep en uit hen beiden mannen en vrouwen verspreidde en vreest Allah in Wiens naam gij een beroep op elkander doet en (weest plichtsgetrouw) betreffende de familiebanden. Voorwaar, Allah is Bewaker over u”.[23]

Een vrouw wordt in de Islam erkend als een volledige en gelijkwaardige partner van de man in de schepping van de mensheid. De man is de vader, terwijl de vrouw de moeder is; verschillende rollen, maar beide onontbeerlijk voor leven. Zij heeft partnerschap en recht op overeenkomstige rechten en plichten.

Vers 4:

“En hun Heer verhoorde hen, zeggende: “Ik zal het werk van iedere werker onder u, hetzij man of vrouw, niet verloren doen gaan. – Gij behoort tot elkander.”[24] 

Vers 5:

“Allah heeft de gelovigen, mannen en vrouwen tuinen beloofd waar doorheen rivieren stromen, heerlijke woonplaatsen in tuinen der eeuwigheid. En het behagen van Allah is het grootste. Dit is de grootste zegepraal.”[25]

Vers 6:

“En de gelovigen, mannen en vrouwen, zijn vrienden van elkander (awliyaa-e: helpers, verdedigers, vrienden). Zij sporen aan tot het goede en verbieden het kwade en houden het gebed en betalen de Zakaat en gehoorzamen Allah en Zijn boodschapper. Dezen zijn het, wie Allah barmhartigheid zal betonen. Voorzeker, Allah is Almachtig, Alwijs”.[26]

Vers 7:

“Voorwaar, de Moslims en de Moslima’s en de gelovige mannen en vrouwen, de gehoorzame mannen en vrouwen, de waarachtige mannen en vrouwen, de standvastige mannen en vrouwen, de mannen en de vrouwen die nederig zijn, de mannen en de vrouwen die aalmoezen geven, de mannen en de vrouwen die vasten, de mannen en de vrouwen die hun kuisheid bewaren, de mannen en de vrouwen die Allah vaak gedenken – voor zulken heeft Allah vergiffenis en een grote beloning bereid”.[27]

Verse 8:

 “Wie kwaad doet zal naar evenredigheid hiervan worden vergolden; maar wie goed doet, man of vrouw, en gelovig is zal het paradijs binnengaan; daarin zullen zij van alles worden voorzien, zonder berekening”.[28]

 Vers 9

 “Zij zijn een gewaad voor u en gij zijt haar een gewaad”. [29]

Vers 10:

“Er is voor mannen een aandeel van hetgeen hun ouders en bloedverwanten nalaten en er is voor vrouwen een aandeel van hetgeen hun ouders en bloedverwanten nalaten, of het weinig of veel zij: een vastgesteld gedeelte”.[30]

Sunnah en Ahadith

 1. “Wees goed voor jullie vrouwen!”[31]
 2. “De beste onder jullie is hij die zijn vrouwen goed behandelt en ik ben de beste onder jullie voor zijn vrouw!”[32]
 3. ”De beste onder jullie (mannen) zijn diegenen die zich het beste gedragen tegenover jullie vrouwen.”[33]
 4. “O Boodschapper van Allah, wie van de mensen heeft het meeste recht op goed gezelschap van mij?” Hij antwoordde: “Uw moeder.” De man vroeg: “En wie dan?” Hij antwoordde: “Uw moeder?” “En wie dan?” Hij antwoordde: “Uw moeder.” “En wie dan?” hij antwoordde: “Uw vader”.[34]
 5. In een andere overlevering: “O Boodschapper van Allah! Wie verdient het meest mijn goede behandeling?” Hij zei: “Uw moeder, dan uw moeder, dan uw vader, dan uw naaste, dan uw naaste”.[35]
 6. “Neem uw plicht jegens Allah in acht met betrekking tot de vrouwen en behandel haar goed.”[36]
 7. “Ik ging naar de Boodschapper van Allah (s) en vroeg hem: “Wat zegt (beveelt) u over onze vrouwen?” Hij antwoordde: “Geeft haar te eten wat gij voor u zelf hebt en kleedt haar waarmede u uw zelf kleedt en slaat haar niet en beschimpt haar niet.”[37]
 8. “Voorwaar, vrouwen zijn de wederhelften van mannen”.[38]
 9. “Fatima (ra) is een deel van mij, en hij die haar boos maakt, maakt mij ook boos”.[39]
 10. Tijdens een gevecht ontstond er verwarring onder de ruiters en waren de dieren onhandelbaar geworden. De Heilige Profeet Mohammed(s) viel van zijn paard en sommige van de vrouwen waren ook van hun paarden gevallen. Eén van de Metgezellen sprong snel van zijn dier, rende naar hem toe en riep: “Kan ik u van dienst zijn, Boodschappers van Allah?” De voet van de Heilige Profeet Mohammed(s) zat nog vast in de stijgbeugel. Snel maakte hij zichzelf los en zei tegen de Metgezel: “Maak u niet druk om mij, ga snel de vrouwen helpen.” (Het is zeer mogelijk dat de bekende uitspraak ‘dames gaan voor’ hieruit is ontstaan).[40]

 

Tot slot:

We hopen dat we u inzicht hebben gegeven in de schoonheid van de leerstellingen van de Islam en het praktijk van de Heilige Profeet Mohammed(s).

Eindnoten:

[1] https://www.reviewofreligions.org/12826/islam-restoring-womens-rights/

[2] Genesis 3:1-13

[3] Genesis 3:1-13

[4] 1Timoteüs 2:11-15

[5] Jeremiah 23:34

[6] Leviticus 21:9

[7] Deuteronomium 25:11-12

[8] Leviticus 21:10-13-14-15

[9] Ephesisians 5:22

[10] 1 Corinthiers 14:34-35

[11] 1 Timotheus 2:11-15

[12] 1 Petrus 3:1-6

[13] Genesis 3:16

[14] Deuteronomium 22:13-21

[15] Deuteronomium 22:22

[16] Deuteronomium 22:23-24

[17] 1 Corinthians 11:3-10

[18] Zie: https://www.ensie.nl/oosthoek1916/didascalia-apostolorum

[19] RAIS Conference Proceedings, June 10-11, 2019. http://rais.education/wp-content/uploads/2019/07/028HP.pdf

[20] Er wordt de Islam vaak verweten dat meisjes minder erven dan jongens en dat dit duidelijk een teken van discriminatie is van de vrouw. Maar is dat ook zo? Waarom is het erfdeel van een man twee keer zo groot als dat van een vrouw? Is dat een vorm van discriminatie gebaseerd op geslacht? Islam geeft in een erfenis aan het meisje de helft van het aandeel dat aan haar broer gegeven wordt, omdat de Islamitische Wet haar niet verplicht dit geld en iemand anders dan haarzelf te besteden. Anderzijds, is de moslimman, die doorgaans broodwinner is van het gezin, verplicht dit geld te besteden aan zijn vrouw en kinderen, en zijn moeder, vader, broers, zusters steunen (indien zij de middelen niet hebben). Omdat de financiële last van de man veel hoger is dan die van de vrouw, geeft de Islam bij een erfenis aan de man het dubbel deel van dat van zijn zus. Op die manier heeft de Islam de vrouw een juist aandeel gegeven. Laten we even een voorbeeld bekijken. Wanneer de vader sterft en hij laat 30.000 dollar na aan zijn kinderen – laat ons zeggen dat er 2 zonen zijn en 2 dochters. Dan krijgt elke zoon 10.000 dollar, en elke dochter 5.000 dollar. Maar, de zonen moeten hun vrouwen en kinderen onderhouden, en familie steunen, terwijl de zusters de 5.000 dollar volledig voor zichzelf kunnen houden. Dus, wie heeft hier uiteindelijk het meeste geld? De meisjes natuurlijk.

[21] Heilige Koran, 4:125

[22] Heilige Koran, 49:14

[23] Heilige Koran, 4:2

[24] Heilige Koran, 3:196

[25] Heilige Koran, 9:72

[26] Heilige Koran, 9:71

[27] Heilige Koran, 33:36

[28] Heilige Koran, 40:41

[29] Heilige Koran, 2:188

[30] Heilige Koran, 4:8

[31] Bukhari en Muslim

[32] Tirmidhi

[33] Sunan Ibn Mājah 1978

[34] Bukhari en Muslim

[35] Bukhari and Muslim. https://sunnah.com/riyadussalihin:316

[36] De laatste preek van Profeet Mohammed

[37] Abu Dawud

[38] Abu Dawud, Tirmidhi

[39] Sahih al-Bukhari

[40] Sahih Bukhari, Kitabul-Jihad Was-Siyar, Babu Ma Yaqulu Iza Raja’a MinalGhazwi

Afkortingen in de tekst

(s)        Sallallāho ‘Alaihi wa sallam: Mogen de vrede en zegeningen van Allah met hem zijn.

(as)      ‘Alaihis salām: Vrede zij met hem.

(ra)      Radi-Allāhu ‘Anhu/’anhā /’anhum: Moge Allah welbehagen in hem/haar hebben.

(rh)      Rahmatullāhi ‘Alaihi/’alaihā: Moge Allah zij hem/haar genadig zijn.

(aba)    Ayyaduhullāho Ta’ālā bi Nasrihil-’Aziz: Moge Allah de Verhevene, hem helpen met

Zijn machtige Hand/Hulp

Meest gelezen

De zichtbaarheid van de nieuwe maan – Waarom vasten Moslims in Nederland niet op dezelfde dag?

In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle De zichtbaarheid van de nieuwe maan - Waarom vasten Moslims in Nederland niet op dezelfde dag? De aarde...

Ban op hoofddoek Boa’s?

Er is recentelijk een maatschappelijk discussie opgelaaid over de vraag of boa’s in de gemeente Utrecht en andere grote steden een hoofddoek of keppel...

Kritiek op hoofddoekcampagne van Raad van Europa gebaseerd op vooroordelen

Geschreven door Youssef Ikhlaf, Jurist en vicevoorzitter Ahmadiyya Moslim Schrijversgilde Inhoudsopgave Inleiding Intrekken film Dubbele standaard in Frankrijk Onderdrukt versus vrije wil Neutraliteitsprincipe Europees Verdrag...

Vrijheid van meningsuiting blijkbaar niet voor onderdrukten

Geschreven door de heer Ataul Latief Verhagen, lid Ahmadiyya Moslim Schrijversgilde De Franse regering heeft een film van de Raad van Europa verboden, waarin iets...