In de naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle
Liefde voor iedereen, haat voor niemand

zondag, september 25, 2022

بِسْــــــــــــــــــمِ اﷲِالرَّحْمَنِ اارَّحِيم
In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle
Liefde voor iedereen, haat voor niemand

Moslim worden

Kalima Shahada (de geloofsbelijdenis)

Het implementeren van het Islamitische geloof begint bij de geloofsbelijdenis. Dit is de eerste pijler van de islam. De geloofsbelijdenis of Kalima Shahadah draagt de essentie van de Islam:

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا ٱللَّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

ʾashhadu ʾalā ilāha ʾillā -llāhu waḥdahū lā sharīka lahū wa-ʾashhadu ʾanna muḥhammadan ʿabduhū wa-rasūluhū

Vertaling: Ik getuig dat er niemand aanbiddingswaardig is behalve Allah. Hij is de Enige en heeft geen deelgenoot. En ik getuig dat Mohammed Zijn dienaar en boodschapper is.

Door de immense barmhartigheid en genade van Allah zijn we gezegend en in staat gesteld de Beloofde Messias en Mahdi, Hadrat Mirza Ghulam Ahmad(as) van Qadian, te aanvaarden. Zijn komst werd voorspeld door de Heilige Profeet Muhammad (sa) en door andere profeten en in de geschriften van verschillende religies. Alhamdulillah. Toen de Beloofde Messias (as) toestemming kreeg van Allah om bai’at van mensen te nemen, publiceerde hij op 12 januari 1889 een aankondiging genaamd ‘Ishtihar Takmil-e-Tabligh’, waarin de tien voorwaarden van Bai’at (een eed van trouw) worden genoemd. Iedereen die zich aansluit bij de Djamaat van de Beloofde Messias (as), belooft zich aan deze voorwaarden te houden. Het is essentieel voor alle volgelingen van de Beloofde Messias (as) om de details van deze voorwaarden te begrijpen en ernaar te streven deze na te leven.

Het Internationale Hoofd van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap, Zijne Heiligheid, Hazrat Mirza Tahir Ahmad, Khalifatul Masih IV (rh) zei hierover:

“Het baiat- formulier is een belofte die u doet om te streven u best te doen.  Om te streven medewerking te verlenen aan de nizam (organisatie van de Gemeenschap) die gevestigd is om goedheid te bevorderen. Dat is in wezen de betekenis van het baiat- formulier. En de handtekening is op geen enkele manier een wettelijke verplichting die aan iemand wordt opgelegd. Iedereen is vrij om het volledig of gedeeltelijk na te komen, of het volledig of gedeeltelijk niet na te komen. Het hangt geheel af van de houding van de persoon die het baiat- formulier ondertekent en de geest waarmee hij/zij het baiat- formulier ondertekent. Men is oprecht, maar soms kan men worden meegesleept door de houding van de samenleving, de invloeden van de samenleving. Het is een constante innerlijke strijd die men voert”. (Engelse Mulaqaat (ontmoeting) op 9 juni 1996 met Hazrat Mirza Tahir Ahmad (rh))

Internationale plechtigheid van Bai’at

Sinds 1993 wordt er elk jaar een grote Bai’at op internationale schaal gehouden tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap. De Bai’at wordt genomen door de Khalifa (Kalief) aan wiens hand nieuwe bekeerlingen hun trouw beloven en oude leden van de Gemeenschap hun beloften kunnen herbevestigen.

De Bai’at omvat de Shahadah, gebeden van berouw en een belofte om zich te houden aan de tien voorwaarden die door Mirza Ghulam Ahmad(as) zijn vastgelegd voor toetreding tot de Gemeenschap.

De traditie is oorspronkelijk begonnen door de Heilige Profeet Mohammed(sa) en werd voortgezet door de vier Khulafa-e-Rashideen (rechtgeleide Kaliefen) na hem. Ten tijde van de Heilige Profeet Mohammed(sa) waren er naast de Shahada bijvoorbeeld ook additionele voorwaarden die door de Heilige Profeet Mohammed(sa) werden vastgelegd. Deze voorwaarden waren noodzakelijk vanwege de omstandigheden die er heersten, net zoals het in dit tijdperk noodzakelijk is.

Voor al die personen die niet helemaal zeker zijn van het nut van de bai‘at verschaft de Heilige Koran duidelijke leiding: “O gij die gelooft, vreest Allah en weest met de waarachtigen.” – (9:119).
 
Dit is een uitdrukkelijk bevel van Allah in de Heilige Koran om actief samen te werken met al diegenen die een rechtvaardige zaak voorstaan.

Voorwaarden van inwijding (Bai’at) tot de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap

Door Hazrat Mirza Ghulam Ahmad van Qadian, de Beloofde Messias en Mahdi (vrede zij met hem).

  1. De ingewijde moet plechtig beloven dat hij zich zal onthouden van shirk (deelgenoten toeschrijven aan God) tot aan de dag van zijn dood.
  2. Dat hij zich verre zal houden van huichelarij, ontucht, overspel, vrijpostig kijken, zich overgeven aan uitspattingen, verkwisting, wreedheid, oneerlijkheid, wangedrag en opstandigheid; en zich niet door hartstochten zal laten meedrijven, hoe sterk die ook moge zijn.
  3. Dat hij regelmatig zijn vijf dagelijkse gebeden zal houden volgens de geboden van Goden de Heilige Profeet; en dat hij zijn best zal doen regelmatig het Tahajjoed (vrijwillige gebeden voor de ochtendschemering) te zeggen en Daroed (zegeningen voor de Heilige Profeet) zal vragen; dat hij het zijn dagelijkse routine zal maken om vergeving van zonden te vragen, zich de vele gaven van Allah bewust te zijn en hem te loven en te verheerlijken.
  4. Dat hij door plotselinge instincten gedreven geen kwaad zal doen aan Allah’s schepselen in het algemeen en Moslims in het bijzonder, nog door zijn spraak, noch door zijn handen of door welk ander middel dan ook.
  5. Dat hij trouw aan God zal blijven onder alle omstandigheden, in verdriet en geluk, tegenspoed en voorspoed, zegen of beproeving, en zich in alle omstandigheden zal onderwerpen aan de wil van Allah en bereid zal zijn alle soorten van vernederingen en lijden voor Zijn zaak te ondergaan en zich nooit zal afwenden als tegenslag toeslaat; integendeel, hij zal voortgaan.
  6. Hij zal zich verre houden van on-Islamitische gebruiken en vleselijke neigingen; en zal zich volledig onderwerpen aan het gezag van de Heilige Qor’aan; en zal God’s woord en de gezegden van de Heilige Profeet als leidraad volgen op elk gebied van zijn leven.
  7. Hij zal trots en ijdelheid volledig opgeven en zal zijn gehele leven in nederigheid, eenvoud, blijheid, geduld en zachtmoedigheid doorbrengen.
  8. Dat hij zijn geloof, de eer van het geloof en de zaak van de Islam meer zal liefhebben dan zijn leven, rijkdom, eer, kinderen en alle anderen die hem lief zijn.
  9. Dat hij zich bezig zal houden met zich in dienst te stellen van God’s schepselen, om Zijn wil alleen; en dat hij zal trachten de mensheid wel te doen naar zijn beste door God gegeven vermogen en kracht.
  10. Dat hij toe zal treden tot een verbintenis van broederschap met deze nederige dienaar van God, mij gehoorzaamheid belovend in alles wat goed is, voor de zaak van Allah, en hieraan trouw zal blijven tot aan de dag van zijn dood; en dat hij zich met zulk een uiterste inspanning zal wijden aan het in stand houden van deze verbintenis, zoals die in geen enkele wereldse verbintenis zijn gelijke zal vinden voor wat toegewijde plichtsbetrachting betreft.

Voor meer informatie over de baiat (een eed van trouw), zie het Engelstalige boek van het Internationale Hoofd van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap, Zijne Heiligheid, Hazrat Mirza Masroor Ahmad, Khalifatul Masih V (aba):

https://www.alislam.org/book/conditions-baiat-responsibilities-ahmadi/

Hieronder treft u ook de samenvatting van de tien voorwaarden van bai’at door het internationale Hoofd van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap, de Vijfde Khalifa (Kalief), Zijne Heiligheid, Hazrat Mirza Masroor Ahmad. Dit is een samenvatting van de vrijdagpreek die gehouden werd op 23 maart 2020. Zie de link hieronder:

https://www.alislam.org/friday-sermon/2012-03-23.html 

Download het digitale formulier en stuur het op:

(Digitale formulier: verklaring van inwijding)


Gelieve het digitale formulier te downloaden en per post te versturen naar de Mobarak Moskee. Er wordt z.s.m. contact met u opgenomen.

Adres:

Mobarak Moskee
Oostduinlaan 79, 2596 JJ Den Haag.

Vermeldt er eventueel ook bij hoe u in aanraking bent gekomen met de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap en wat uw beweegredenen zijn om toe te willen treden tot de Gemeenschap.

Belangrijke termen die veelvuldig worden gebruikt:

Ahmadi moslim of een Ahmadi: Een lid van de Ahmadiyya Moslim Djamaat. De Ahmadiyya Moslim Djamaat is de Gemeenschap van moslims die geloven dat de langverwachte Messias al gekomen is in de persoon van Mirza Ghulam Ahmad (as) (1835-1908) van Qadian. Ahmad (vrede zij met hem) beweerde de metaforische tweede komst te zijn van Jezus (as) van Nazareth en de goddelijke gids, wiens komst werd voorspeld door de profeet van de Islam, Mohammed (sa) . De Ahmadiyya Moslim Djamaat gelooft dat God, Ahmad (vrede zij met hem) tot de Moslims heeft gezonden, zoals Jezus (vrede zij met hem) tot de Joden werd gezonden om godsdienstoorlogen te beëindigen, bloedvergieten te veroordelen en  moraliteit, rechtvaardigheid en vrede te herstellen. De Djamaat werd gesticht in 1889, en is nu onder leiding van zijn vijfde Khalifa (opvolger), Hazrat Mirza Masroor Ahmad.

Djamaat of Jama‘at: het betekent gemeenschap. Hoewel het woord Djamaat zelf kan verwijzen naar een gemeenschap, verwijst het op onze website specifiek naar de Ahmadiyya Moslim Djamaat.

Bai‘at: een eed van trouw aan een religieuze leider; initiatie in de handen van een profeet of zijn Khalifa (opvolger).

De Beloofde Messias: Deze term verwijst naar de stichter van de Ahmadiyya Moslim Djamaat, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad (vrede zij met hem). Hij beweerde dat hij door Allah is gezonden in overeenstemming met de profetieën van de Heilige Profeet Muhammad (vrede zij met hem) met betrekking tot de komst van al-Imam al-Mahdi en Messias van onder de moslims.

Al-Imam al-Mahdi of Imam Mahdi: De titel die door de Heilige Profeet Muhammad (vrede zij met hem) werd gegeven aan de Beloofde Hervormer; het betekent, ‘de leider die door Allah is geleid’.

Khalifa (kalief): Het term is afgeleid van het Arabische woord Khalifa, dat opvolger betekent. Khulafa is het meervoud van Khalifa. In de islamitische terminologie, wordt de titel ‘Khalifa-e-Rashid’ [rechtgeleide Khalifa] toegepast op een van de eerste vier Khulafa die de missie van de Heilige Profeet Muhammad (vrede zij met hem) voort hadden gezet. Ahmadi moslims verwijzen naar elke opvolger van de Beloofde Messiahas als Khalifatul Masih.