In de naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle
Liefde voor iedereen, haat voor niemand

zondag, september 25, 2022

بِسْــــــــــــــــــمِ اﷲِالرَّحْمَنِ اارَّحِيم
In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle
Liefde voor iedereen, haat voor niemand

Home Antwoorden op bezwaren De positie van de vrouw in de Islam

De positie van de vrouw in de Islam

VOORWOORD

In het Westen is het een gebruikelijke gedachte dat de Islam geen rekening houdt met de rechten en vrijheden van de vrouw. Dat de Islam haar juist probeert te onderdrukken door bepaalde regels. Wij betreuren dat dit misverstand is ontstaan door de behandeling die een aantal vrouwen in sommige landen kregen of krijgen. Zoals een aantal andere gebruiken in de Islamitische landen heeft dit totaal niets te maken met de ware en oorspronkelijke leerstellingen van de Islam. De Islam houdt juist volledig rekening met de rechten, gevoelens en wensen van de vrouw en het geeft de vrouw zo’n hoge status en behandelt haar met zoveel respect dat dit door geen enkele religie of politiek en sociaal systeem ooit is gegeven. Dit is niet zomaar een ondoordachte uitspraak die wij doen. Dit kan volledig gerechtvaardigd worden met vele argumenten die er geen twijfel over laten bestaan.

Met het boekje over “De positie van de vrouw in de Islam” hebben wij als Ladjna Ima’illah regio ’s-Hertogenbosch (Ahmadiyya Moslim Vrouwen Organisatie, regio ’s-Hertogenbosch) weer willen geven dat de status van de vrouw in de Islam een belangrijke positie inneemt. Tevens hebben wij misverstanden weg willen nemen die er in de samenleving voorkomen. De lezing die in dit boekje voorkomt hebben wij ook in de bilbiotheken, buurthuizen en kerken gehouden, o.a. in Drunen, Vlijmen, Elshout, Waalwijk, Tilburg, ’s-Hertogenbosch en Eindhoven. Met o.a. de kerken hebben wij ook dialogen gevoerd en daar werd de lezing met veel enthousiasme ontvangen. Deze bijeenkomsten werden druk bezocht. Voor de lezers is onze boodschap dat de vrouwen 1400 jaar geleden rechten hebben gekregen van de Heilige Profeet Mohammed(s) door de leiding van Allah in de Heilige Koran. Hij heeft de vrouwen zoveel rechten en vrijheden gegeven om zich te ontplooien tot waardige en rechtschapen vrouwen zoals nooit in de historie is voortgekomen. Wij hopen dat de lezer het boekje nauwkeurig leest en hier hun voordeel uit zullen uithalen.

 

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle
 

DE STATUS VAN DE VROUW IN DE ISLAM

Lezing door: Romana Linda Wolfs, Ramla Henrica Maria Adriaanse

De Islamitische leer over de behandeling van de vrouwen is één van de grootste misverstanden. Westerse vrouwen zien Moslimvrouwen in het algemeen als onderdrukt en achtergesteld in hun rechten. De media schildert de Moslimvrouwen af als een stereotype geheel bedekt en gedomineerd door haar man, en met nog minder status dan een slaaf. Wanneer u ontdekt dat 1400 jaar geleden de Moslimvrouwen van hun rechten hebben genoten waarvoor Westerse vrouwen nog steeds aan het strijden zijn zult u zich verbazen.

De Islam voorziet van leiding voor een vredige en ideale maatschappij. In zo´n maatschappij moet er een sociaal systeem zijn dat de rechten en verantwoordelijkheden van ieder individu handhaaft. Zo’n systeem zou voorzien zijn van een balans in de rol en status van mannen en vrouwen, die de status van vrouwen op gelijke voet zet met die van de mannen. Zo’n maatschappij werd in feite ongeveer 1400 jaar geleden door de Heilige Profeet Mohammed(s) opgericht, door de leiding van Allah in de Heilige Koran.

Nu ga ik u enkele punten over de rechten van de vrouw in de Islam uitleggen zoals:

 1. De behandeling van de vrouwen in de Islam
 2. De spirituele-, intellectuele-, economische- en sociale status van Moslimvrouwen.
 3. Rechtvaardigheid in het huwelijk.
 4. Het paradijs ligt onder de voeten van de moeder.
 5. De Islamitische sluier.
 6. De tegenwoordige rol van de Moslimvrouwen.

DE BEHANDELING VAN VROUWEN IN DE ISLAM

Het is belangrijk om te begrijpen wat de toestand van de vrouwen was vóór de komst van de Islam. In het pré-Islamitische Arabië, en in de rest van de wereld, was hun toestand gelijk aan dat van de slaven en goederen met geen rechten. Vrouwen konden geen eigendommen bezitten of erven. In huiselijke kwesties, hadden zij géén rechten over hun kinderen of over zichzelf. Indien zij misbruikt werden door hun echtgenoten, hadden zij geen toevlucht tot een echtscheiding. Zij hadden géén werkelijke status in de maatschappij, en werden niet gerespecteerd als vrouw, moeder of dochter. In feite werden dochters waardeloos beschouwd en werden vaak bij de geboorte gedood. Vrouwen werd weinig of geen onderwijs gegeven, en hadden niets te zeggen over religieuze kwesties, omdat men zei dat zij beperkte kennis hebben over geestelijke onderwerpen.

Deze extreme toestanden bestonden ook in de 19de eeuw in de meeste delen van de wereld, zelfs in de Verenigde Staten, waar sommige fundamentele rechten slechts aan het begin van de 20ste eeuw aan vrouwen werden gegeven. Maar in Arabië, met de komst van de Islam in de 6de eeuw, veranderde de toestand van de vrouw indrukwekkend. Ineens werden aan de vrouwen gelijke rechten geschonken en ze werden op hetzelfde niveau met mannen gezet. In de Heilige Koran maakt Allah duidelijk dat Hij mannen en vrouwen als gelijke wezens heeft geschapen.

Allah zegt:

“Hij schiep u uit één ziel, dan maakte Hij daaruit echtgenoten.” (Heilige Koran 39:7)

De Heilige Koran waarborgt verder de gelijkheid van de vrouw op het geestelijke, intellectuele, economische en sociale niveau. Bovendien, werden de rechten van de vrouw door de Heilige Profeet Mohammed(s) beschermd, zoals hij zelf de bevelen van Allah uitvoerde en de vrouwen met grote eer, vriendelijkheid en waardigheid behandelde.

DE GEESTELIJKE STATUS VAN DE MOSLIMVROUWEN

De belangrijkste verandering die de Islam voor de vrouwen bracht was om hun geestelijke status te verheffen. Allah heeft duidelijk in de Heilige Koran verklaard dat een vrouw een ziel heeft, dat zij dezelfde geestelijke capaciteit heeft als de man, en dat zij gelijke geestelijke beloningen door haar eigen prestaties kan bereiken.

De Heilige Koran zegt:

“Maar, wie goede werken verricht, hetzij man of vrouw, en gelovig is, zal de Hemel binnengaan…” (Heilige Koran 4:125)

De Heilige Koran is uniek onder alle geschriften omdat het herhaaldelijk nadruk legt op deze gelijkheid, door zowel mannen als vrouwen in vele verzen te vermelden. Het laat geen twijfel wat betreft het geestelijke niveau van vrouwen.

De Heilige Koran zegt:

“Voorwaar, de Moslims en de Moslima´s en de gelovige mannen en vrouwen, de gehoorzame mannen en vrouwen, de waarachtige mannen en vrouwen, de standvastige mannen en vrouwen, de mannen en de vrouwen die nederig zijn, de mannen en de vrouwen die aalmoezen geven, de mannen en de vrouwen die vasten, de mannen en de vrouwen die hun kuisheid bewaren, de mannen en de vrouwen die Allah vaak gedenken – voor zulke heeft Allah vergiffenis en een grote beloning bereid.” (Heilige Koran 33:36)

DE INTELLECTE STATUS VAN DE MOSLIMVROUWEN

Een ander gebied waar u zult ontdekken dat Moslimvrouwen de leiding hebben over andere vrouwen, is op het gebied van onderwijs. Islam legt de nadruk op, dat onderwijs voor mannen en vrouwen van hetzelfde belang is, en de Heilige Profeet Mohammed(s) schreef voor dat onderwijs voor beiden verplicht is.

Zo zei hij:

“Het is de plicht van iedere Moslim man en iedere Moslim vrouw om kennis te vergaren.” (Sunan ibn Majah)

Hij spoorde beiden ook aan om “kennis te vergaren, zelfs als zij hiervoor naar China moesten gaan.”

De Heilige Koran zegt:

“Hij schenkt wijsheid aan wie Hij wil en wie wijsheid is geschonken is inderdaad overvloedig begiftigt en niemand trekt er lering uit, behalve zij, die begrip hebben.” (Heilige Koran 2:270)

Met andere woorden, alleen degenen die er over nadenken kunnen de tekenen van God begrijpen en komen het dichtst bij Hem.

Verder onderwijst de Heilige Qor´aan ons een kort gebed dat eenvoudig zegt:

“Mijn Heer, vermeerder mij in kennis.” (Heilige Koran 20:115)

Met het in acht nemen van deze bevelen, zult u ontdekken dat Moslim vrouwen, en vooral Ahmadi Moslimvrouwen goed zijn onderwezen.

De Heilige Profeet Mohammed(s) moedigde zijn vrouwen aan om kennis te vergaren en op een keer vertelde hij dat:

“De helft van de godsdienst van de Islam van Hazrat ‘Aïsha(ra) (zijn vrouw) kon worden geleerd.”

Zelfs, na zijn dood werd het advies van zijn vrouwen door de gehele Moslim gemeenschap gevolgd. Tegenwoordig zult u Moslimvrouwen actief zien in vele beroepen zoals geneeskunde, verpleging en het onderwijs. Het is interessant om te vermelden dat in de tijd dat de Islam verlichting voor vrouwen bracht, in Europa een vrouw die enige soort kennis vertoonde in gevaar was om verbrand te worden op de brandstapel als heks! Bovendien, stonden tot deze eeuw de meeste universiteiten, zelfs in de Verenigde Staten, de vrouwen niet toe tot de hogere wetenschap.

DE ECONOMISCHE STATUS VAN DE MOSLIMVROUWEN

Nooit tevoren werd de vrouw de economische vrijheid geschonken zoals haar geschonken werd door de Islam. De Islam maakt duidelijk dat zij recht hebben op het bezitten van rijkdom en eigendom, of het geërfd of verdiend is, zij hebben er volle rechten op.

De Heilige Koran zegt:

“… Mannen zullen een aandeel hebben in hetgeen zij hebben verdiend en vrouwen hebben een aandeel in hetgeen zij hebben verdiend. En vraagt om Allah`s overvloed. Waarlijk, Allah kent alle dingen.” (Heilige Koran 4:33)

Dit vers bevestigt de gelijkheid van mannen en vrouwen voor zover als dit met hun werk te maken heeft. De vrouw heeft het recht om haar eigen rijkdom te beheren. Een getrouwde vrouw wordt zelfs niet verplicht om van haar eigen rijkdom uit te geven, aangezien het de plicht van haar echtgenoot is om voor haar te zorgen.

De Heilige Koran zegt ook dat:

“Mannen zijn voogden over de vrouwen omdat Allah de ene boven de anderen heeft doen uitmunten en omdat zij van hun rijkdommen besteden…” (Heilige Koran 4:35)

Dit betekent dat de echtgenoot verantwoordelijk is voor de benodigdheden van zijn vrouw en haar bescherming, en hij voorziet in het geld voor het onderhoud van zijn vrouw en hun huis. Islam beschermde verder de economische status van de vrouw door van de man te eisen haar een bruidschat te geven ten tijde van het huwelijk. Dit wordt een deel van haar exclusieve rijkdom, en haar man heeft daar geen recht op, tenzij zij dat met hem wenst te delen.

De Heilige Koran zegt:

“En geeft de vrouwen gewillig haar huwelijksgift. Maar als zij naar haar eigen behagen u er een gedeelte van kwijtschelden, geniet het dan met genoegen en heilzaam gevolg.” (Heilige Koran 4:5)

Het interessante is dat dit niet alleen naar de man verwijst, maar ook naar de familieleden van de vrouw. Zij hebben daar geen recht op. De algemene praktijk die vandaag de dag te vinden is in sommige Islamitische landen waar de bruidegom eist dat zijn bruid een bruidschat van goud en huishoudelijke artikelen mee moet brengen naar het huwelijk is volslagen on-Islamitisch. Tenslotte gaf de Islam de vrouw het erfrecht. Zij heeft het recht om te erven van de overledenen in haar rol als moeder, vrouw, dochter of zus.

De Heilige Koran maakt duidelijk dat:

“Er is voor mannen een aandeel van hetgeen hun ouders en bloedverwanten nalaten en er is voor vrouwen een aandeel van hetgeen hun ouders en bloedverwanten nalaten, of het weinig of veel zij: een vastgesteld gedeelte.” (Heilige Koran 4:8)

DE SOCIALE STATUS VAN DE MOSLIMVROUWEN EN DE RECHTVAARDIGHEID IN HET HUWELIJK

De sociale status van de vrouwen veranderde drastisch met de komst van de Islam. Grote veranderingen vonden plaats in het leven van de vrouwen. De maatschappij werd duidelijke leiding gegeven door de Heilige Koran en de Heilige Profeet Mohammed(s) voor de behandeling van de vrouwen in hun rol als dochter, vrouw en moeder.

De pré-Islamitische gewoonte om meisjes bij de geboorte te doden uit angst voor vernedering of armoede werd totaal afgeschaft door de Islam.

In de Heilige Koran zegt Allah:

“…dat gij uw kinderen niet uit vrees voor armoede doodt.- wij zijn het die voor u en voor hen zorgen..”. (Heilige Koran 6:152)

<strong>“…Hij schept wat Hij wil. Hij schenkt vrouwelijke en mannelijke kinderen aan wie Hij wil.” (Heilige Koran 42:50)

Na het verbieden kinderen te doden, ging de Islam door met het onderwijzen van een vader dat hij zijn dochters op dezelfde manier op moest voeden als zijn zonen. Goed voor een dochter zorgen opent in feite de poort naar het paradijs voor een Moslim.

De Heilige Profeet Mohammed(s) zei:

“Hij die twee meisjes door hun kinderjaren groot brengt zal op de Dag des Oordeels verschijnen, en zal met mij verbonden zijn zoals twee vingers aan één hand.” (Sahih Muslim)

Het is dus duidelijk dat de Islam de status van een dochter van verachting en niet gewenst naar liefhebbend en gekoesterd verhoogde.

Islam veranderde de rol van de vrouw van iemand die nog iets lager was dan een slaaf naar iemand die op gelijke voet stond met haar man op alle niveaus.

De Heilige Koran maakt het duidelijk dat in het huwelijk de vrouwen gelijke rechten hebben als de mannen.

De Heilige Koran zegt:

“En dit is onder Zijn tekenen, dat Hij uit uw midden echtgenoten voor u schiep, opdat gij er rust in moogt vinden, en Hij heeft liefde en tederheid onder u geplaatst. Daarin zijn zeker tekenen voor een volk, dat nadenkt.” (Heilige Koran 30:22)

Het huwelijk is een harmonieuze verbintenis van twee zielen, met als doel van het huwelijk comfort bij elkaar te zoeken. De Heilige Koran omschrijft mooi de gelijkheid in de relatie met dit vers:

“…Zij zijn een gewaad voor u en gij zijd haar een gewaad.” (Heilige Koran 2:188)

Dit toont aan dat de Islam de man en de vrouw gelijk beschouwt om elkaar te voorzien van steun, comfort en bescherming, passend bij elkaar zoals een gewaad dat om het lichaam past.

Voordat ik ga uitleggen waarom rechtvaardigheid in een huwelijk zo belangrijk is, en welke doel het heeft, moeten wij eerst zien naar het doel van het leven. Het doel van het leven is het aanbidden van zijn schepper en op goede wijze aanbidden van zijn meester. De betekenis van aanbidden is dat een mens, man of vrouw, al zijn krachten, al zijn capaciteiten en geheel zijn leven moet gebruiken om God te aanbidden en om Zijn bevelen uit te voeren, zodat men geestelijke kenmerken krijgt, Zijn kleur aanneemt, deelnemer wordt aan Zijn eigenschappen en Zijn kennis, en zich zo verdiept in Zijn liefde dat na God alles op de tweede plaats komt. Ook is de betekenis van aanbidden dat alle daden die men verricht en plannen die men maakt aan hun gerichte doel beantwoorden. Dus als vanaf de geboorte al onze daden en plannen aan hun echte doelen beantwoorden, zullen ons huwelijken ook aan hun doelen beantwoorden. Als we mensen observeren zien we dat ze de neiging vertonen om als paar te leven. Om aan deze neiging tegemoet te komen heeft de Islam voor het huwelijk zulke voorwaarden gesteld, die voor een man en een vrouw voor een geweldige lichamelijke, genetisch en geestelijke verbetering zorgen. Hierdoor zal een heilzame en een zuivere maatschappij ontstaan, waarin een man en een vrouw op hun specifieke plaatsen hun rol vervullen, en door hun samenwerking zorgen voor de verbetering van de samenleving en de mensheid. Dit is het doel en de betekenis van een relatie.

De belangrijkste voorwaarden bij een huwelijk is de Nikah (hierbij wordt de bruid en de bruidegom gevraagd om hun acceptatie in aanwezigheid van getuigen). Het is een wettelijke, Islamitische overeenstemming. De Islam bevordert de instandhouding van een evenwichtige relatie waardoor de vermogens die door God aan de mensen zijn gegeven, op een draaglijke wijze worden gecontroleerd.

Dit schept een garantie van veiligheid, tevredenheid en zorgt voor een vredig leven. De Nikah is verplicht voor iedere volwassene, man en vrouw. De Nikah moet worden bekend gemaakt tijdens een bijeenkomst. Een geheime relatie of Nikah is niet toegestaan. Bij de Nikah is ook de toestemming van de getuige van het meisje nodig. Dit voorkomt vele gevaren en misverstanden tijdens een huwelijk.

Wat het kiezen van een vrouw betreft gold de opvatting dat zij een goede gelovige moest zijn, aardig en goede manieren moest hebben.

De Heilige Profeet Mohammed(s) heeft gezegd:

“Gewoonlijk huwt men een vrouw om vier redenen: haar rijkdom, haar familie, haar schoonheid of haar vroomheid. Geeft voorkeur aan haar die vroom is. Moge u nederig blijven”.

Alleen zegeningen en goed geloof zorgen voor een werkelijk geluk dat blijvend is en dat de opvoeding van nakomelingen en hun voortbestaan positief beïnvloed. Bij het kiezen van een man gelden dezelfde voorwaarden die gelden bij het kiezen van een vrouw. Behalve salaris, bezittingen, familie en status, is vooral de situatie met betrekking tot godsdienst en gedrag van belang, want alleen deze zaken staan borg voor een gelukkig leven en scheppen een huis dat een afspiegeling van de hemel wordt.

Door huwelijk verliest de vrouw geen enkel recht dat zij voordien had. Haar zelfstandigheid gaat niet onder in die van haar echtgenoot. Zij neemt nieuwe verantwoordelijkheden op zich samen met nieuwe rechten. De verantwoordelijkheid voor de verzorging van een gezin is liefde en opofferingsgezindheid. Dit is zeer belangrijk, in het bijzonder de vrouwen omdat zij voor het grootste deel de opvoedende taak vervullen. Daarom mogen er in huwelijken geen onfatsoenlijke en onredelijke voorwaarden worden gesteld en mogen geen overbodige en slechte tradities in ere gehouden worden. Want bij het verbeteren van de maatschappij spelen rust en vrede in een gezin een grote rol. Daarom heeft de Heilige Profeet Mohammed(s) in zijn gezegden vooral gesproken over het verbeteren van de relatie tussen man, vrouw en haar kinderen. Het voormalige internationale Hoofd van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap, de Vierde Khalifa (Kalief), Zijne Heiligheid, Hazrat Mirza Tahir Ahmad(rh) heeft ook zoals de Heilige Profeet Mohammad(s). veel aandacht geschonken aan dit onderwerp en veel wijze en goede adviezen gegeven. In onze tijd is de vrede en de rust in de samenleving helaas voor een groot deel verdwenen door de afwezigheid daarvan binnen de gezinnen. Het is daarom duidelijk dat als een man van zijn vrouw houdt en haar goed behandelt en als aan de andere kant de vrouw zijn liefde en zijn rechten respecteert, door de samenwerking van man en vrouw hun huis een voorbeeld zal worden van de hemel, en hierdoor zullen in dit huis voorbeeldige kinderen worden opgevoed. Er zullen dan zulke goede generaties worden geboren en er zal zulk een goede en gezonde maatschappij ontstaan dat het huis tot de hemel zal worden van waaruit op deze wereld een sfeer van vrede en liefde zal ontstaan. Gelijkheid in een huwelijk is noodzakelijk, omdat dit zorgt voor een goede samenwerking tussen de man en de vrouw en dus een goed leven samen bevordert. Bij het samenstellen of een man en een vrouw gelijk zijn moet men de volgende dingen beschouwen: gelijkheid in godsdienst, en gezonde daden, in de maatschappij en in gedachten.

HET PARADIJS LIGT ONDER DE VOETEN VAN DE MOEDER

In “de eeuw van het kind”, d.w.z. in onze tijd wordt het kind grootgebracht met een gerichtheid op het eigen belang, zonder dat het hierbij rekening behoeft te houden met de belangen van anderen; met een opkomen voor zichzelf, met zelfontplooiing en met de gedachte, dat alles kan en alles mag. Onder dergelijke omstandigheden zal het kind opgroeien als een egocentrisch persoon, in wiens leefwereld maar weinig ruimte aanwezig zal zijn voor de rechtvaardige eisen van zijn opvoeders op school en thuis en voor de verplichtingen, die hij moet nakomen tegenover anderen. Een kind, dat grootgebracht wordt met het idee, dat verwend zijn een natuurlijk, hem onvervreemdbaar recht is, zal zich egoïstisch en harteloos gaan gedragen tegenover zijn ouders en het zal zich uitgerekend keren tegen hen, die hem het meeste gunden en hem daardoor bedierven. Bij een dergelijke “vrije” opvoeding kan er geen ouderlijk gezag meer worden uitgeoefend, dat ordenend en beteugelend kan inwerken op het karakter. Het gevolg zal zijn een negatieve houding t.a.v. de persoonlijke maatstaven van fatsoen, gebrek aan eerbied voor de privileges van anderen, en het zal geen rekening willen houden met de algemene belangen van zijn leefgemeenschappen.

De ouders, die een dergelijke opvoeding van hun kinderen voorstaan, waarin alles kan en alles mag, zien grillen en gebrek aan zelfbeheersing als tekenen van spontaniteit; luiheid als een teken van vrijheidsdrang; onverschilligheid voor morele waarden als ruimdenkendheid en achteloosheid t.a.v. het wel en wee van anderen als gelijkmoedigheid. Deze instelling leidt tot een verzwakking van het geweten van het kind.

Dit gebrek aan inzicht van de ouders leidt bij het kind tot een vertekening van de emoties vanuit het “ik-bewustzijn”, dat wortelt in de nafs-i-ammara (het gebiedende zelf). In feite is de nafs-i-ammara een samenstel van karaktervervormingen, die het afwijkende gedrag vertoont van dat, wat oorspronkelijk goed in hem was. Deze oorspronkelijkheid is de kracht, die de eis aan ons stelt een edele ziel in ons op te bouwen, die in overeenstemming is met natuur zoals Allah bij de schepping van de mens ons bedacht had.

In de Heilige Koran zegt Allah:

“Daarom richt uw aangezicht tot de ware godsdienst, overeenkomstig de natuur, naar welke Allah de mensen heeft geschapen. De schepping van Allah kent geen verandering. Dit is het ware geloof, maar de mensen weten het niet.” (Heilige Koran 30:31)

“Hanifa fitratallahi”
is de Arabische term voor de oorspronkelijke en waarachtige natuur, geschapen door Allah. “Hanif” betekent geneigdheid tot juiste inzichten; een vast geloof bezitten; gezond evenwichtig zijn en waarachtigheid. Waarachtigheid omvat vele van deze nevenbetekenissen en verwijst vooral naar de zuivere doctrine van Profeet Abraham(as), die geheel leefde in overeenstemming met Gods Wetten. Het woord heeft ook de betekenis van leven en sterven in het geloof aan de Ene God, Allah, zonder hiervan af te dwalen.Toen de mens zijn intrede deed op aarde als een van de vele volmaakte creaties van Allah, was hij onschuldig, zuiver, waarachtig, geneigd tot het goede en begiftigd met het juiste begrip inzake zijn plaats in het heelal, Gods Goedheid, Wijsheid en Almacht. Dit was de “Fitra” d.w.z. ware natuur van de mens. Het feit, dat God Eén is en alle menselijkheid ook één is, wordt “Fitratallahi” of “Dien-ul-fitra” genoemd, d.w.z. de godsdienst die ingeworteld is in de zuivere en rustige natuur van de mens. Dit is Islam en over deze heeft de Heilige Profeet Mohammad(s) verwezen in zijn bekende gezegde namelijk: ieder kind wordt geboren met een rustige en zuivere natuur, dat “Dien-ul-fitra” is, d.w.z. de godsdienst waaraan de zuivere menselijke natuur zich aanpast en daarop instinctief reageert. Het is in deze godsdienst dat een kind geboren wordt, maar doordat hij wordt grootgebracht in een omgeving waarin het geloof van de ouders, vooroordelen, zelfzucht, sensualiteit,verkeerde leringen en de verkeerde leefgewoonten worden aangenomen zijn karakter zal misvormen, terwijl “De schepping van Allah geen verandering kent.”

De Heilige Koran beschrijft drie toestanden om te hervormen, namelijk:

 1. De fysieke toestand: Het innerlijk dat tot kwaad aanzet: de toestand van de mens die zijn natuurlijke aanleg volgt.
 2. De morele toestand: Het innerlijk dat zichzelf berispt: de toestand van de mens die ernaar streeft zich morele kwaliteiten eigen te maken.
 3. De geestelijke toestand: De ziel in rust. (stadium van iemand die bevrijd is van
  alle zwakheden een band met God heeft)

Het doel van de Islam is de mens te behoeden voor een misvorming van zijn karakter en in hem alle edele eigenschappen, die “eigen –zijn” bij geboorterecht, weer bij hem wakker te roepen. Het opvoeden van kinderen is niet alleen lichamelijk noodzakelijk, maar ook de geestelijke opvoeding is van groot belang. Net zoals een kind voedsel nodig heeft om te overleven heeft een kind ook geestelijk voedsel nodig. In de Islam wordt het kind zowel lichamelijk als geestelijk gevoed en dit is niet zonder reden. In de Heilige Koran staan regels die als richtsnoer voor het leven bedoeld zijn. Het is de taak van de moeder om de kinderen liefdevol en met respect te behandelen en een veilige en vreedzame thuissituatie te creëren, zodat de kinderen zich prettig voelen. Ook moet de moeder de religieuze kennis die zij heeft doorgeven aan de kinderen en uitleg geven, zodat het kind begrijpt waar het overgaat.

Ook leert zij de kinderen het gebed wat door iedere Moslim en Moslima gebeden wordt. Zo leren de kinderen respect te tonen aan hun ouders en anderen en hoe te handelen in het dagelijkse leven, zoals de Heilige Profeet Mohammed(s) heeft gezegd:

“Het paradijs ligt onder de voeten van de moeder”.

Daarom zegt Allah in de Heilige Koran:

“En herinnert u de woorden van Allah, en de wijsheid die in uw huizen wordt verkondigd; want Allah is Aldoordringend, Alkennend.” (Heilige Koran 33:35)

Zoals onze voormalige internationale Hoofd van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap, de Vierde Khalifa (Kalief), Zijne Heiligheid, Hazrat Mirza Tahir Ahmad(rh) zei:

“Als u vrede aan deze wereld wilt geven, dan is elke Ahmadi vrouw, of zij uit het Oosten of uit het Westen komt verplicht dat zij haar huis tot model voor de andere huizen maakt, zodat de mensen die van buiten komen onmiddellijk de situatie die zij aantreffen begrijpen. Zij moeten zulke voorbeelden tonen dat de mensheid als resultaat de verloren hemel terugvindt.”

Als de ouders werkelijk willen dat hun kinderen opgroeien tot leden van een rechtschapen samenleving moeten zij zich herinneren dat de onderlinge verhoudingen tussen mannen en vrouwen een belangrijke rol zullen spelen bij het vormen of het vernietigen van het karakter van hun kinderen.

De Heilige Koran leert:

“Zij die geen valse getuigenis afleggen, en als zij iets ijdels voorbijgaan, er met waardigheid aan voorbijgaan; en zij die als zij worden herinnerd van de Tekenen van hun Heer, daarbij niet doof en blind nedervallen; en zij die zeggen:”Onze Heer, maak onze echtgenoten en kinderen tot troost van onze ogen, en maak ons tot voorbeeld voor de rechtschapenen”.” (Heilige Koran 25: 73-75)

Dit gebed bezit een unieke bekoring en is vol met diepe wijsheid. De beide huwelijkspartners wordt onderwezen voor elkaar en voor hun kinderen te bidden dat God hun altijd een grote tevredenheid en een groot geluk zowel jegens elkaar, als jegens de kinderen mag schenken, en dat hun kinderen mogen worden tot de voorbodes en de leiders van een godvrezende, rechtschapen generatie. Als men deze leer op zichzelf toepast realiseert men zich eerst ten volle de betekenis van dit vers. Als u iets vaags wenst moge dit uw gedrag niet aanmerkelijk veranderen, maar als u er ernstig voor bidt dan moet uw gedrag wel door dat gebed worden beïnvloed. Om dit verder te illustreren zijn er velen onder ons die het wensen waarheidlievend te zijn, maar zelden wordt dit verlangen omgezet in de praktijk. Zij die ernstig tot God bidden dat Hij hen waarheidlievend moge maken, worden in hun gedrag veel meer door hun gebed beïnvloed dan zij die louter iets vaags wensen. Er wordt een oprechte poging gedaan om zijn gedrag ten goede om te vormen. Iemand zou na zo’n gebed zeker zeer vreemd handelen als hij zijn vrouw en kinderen zou behandelen op wijze die tegenstrijdig is met het gebed.

Als de Heilige Koran zich uitsluitend wendt tot de jongere generatie en hun rechten en verplichtingen vermaant hij ons:

“O gij die gelooft, vreest Allah, en laat iedere ziel zien naar wat zij voor morgen voortbrengt. En vreest Allah; waarlijk, Allah is goed op de hoogte van hetgeen gij doet.” (Heilige Koran 59:19)

De Heilige Koran waarschuwt de ouders dat als zij zich onttrekken van hun verantwoordelijkheid jegens hun nakomelingen en een generatie achterlaten die in haar gedrag niet onberispelijk is, de ouders dan voor God verantwoordelijk zullen worden gesteld. Weer worden de ouders gewaarschuwd niet hun eigen kinderen te vermoorden in de zin dat de ouders op een bepaalde manier behulpzaam zijn bij, en verantwoordelijk zijn voor het verwoesten van hun karakter.

Allah verklaart in de Heilige Koran:

“Zeg: “Komt, ik zal u verkondigen, wat uw Heer heeft verboden;” n.l. dat gij iets met Hem vereenzelvigt en dat gij uw ouders niet goed behandelt en dat gij uw kinderen uit armoede doodt. – Wij zijn het, Die voor u en voor hen zorgen – en dat gij onbetamelijke daden hetzij openlijk of in het geheim begaat en dat gij een ziel ten onrechte doodt die Allah heilig heeft verklaard. Dit is, hetgeen Hij u heeft bevolen, opdat gij moogt begrijpen.” (Heilige Koran 6:152)

Niet alleen de eigen kinderen, maar de jongere generatie als geheel moet worden behandeld met liefde, vriendelijkheid en respect. Dit is het krachtige woord van advies dat is gegeven door de Heilige Profeet Mohammed(s):

“Wees altijd vriendelijk voor uw kinderen.” (Ibn Majah: Boek: Adab; Hoofdstuk. Buril Walad)

Dit was het eerste aspect van het gezegde “Het paradijs ligt onder de voeten van de moeder”, dus de moeder/ouders ten opzichte van het kind.

Nu zal ik het tweede aspect van dit gezegde behandelen, dus het kind ten opzichte van de moeder/ouders.

“Iemand kwam bij de Heilige Profeet Mohammed(s) en informeerde: “O Boodschapper van Allah! Met welke van alle mensen moet ik de beste verhouding hebben?” Hij antwoordde: “Uw moeder”. Hij vroeg een tweede keer:” En met wie daarna?” De Heilige Profeet Mohammed(s) antwoordde: “Weer uw moeder. Hij vroeg een derde keer:”En wie daarna?” “Weer uw moeder” was het antwoord. Hij vroeg nog een keer:”En daarna?” De Heilige Profeet Mohammed(s) antwoordde: “Uw vader”. “Volgens een andere versie vroeg de vragensteller: “O Profeet van Allah! Wie verdient de beste behandeling?” De Heilige Profeet Mohammed(s) antwoordde: “Uw moeder, dan uw moeder, dan uw moeder, dan uw vader, en de rest van de familie”. (Sahih Bukhari)

In de Heilige Koran worden de Moslims onderwezen:

“Wij hebben de mens op het hart gedrukt betreffende zijn ouders, zijn moeder droeg hem in zwakte op zwakte, en zijn zogen nam twee jaren in beslag. Zeg Mij en uw ouders dank, tot Mij is de terugkeer.”

“Maar indien (uw ouders) trachten u iets met Mij te doen vereenzelvigen, waarvan gij geen kennis hebt, gehoorzaam hen niet. Doch leef met hen samen in de wereld op een behoorlijke wijze en volg de weg van hem die zich tot Mij richt. Dan zult gij tot Mij terugkeren en Ik zal u inlichten over hetgeen gij deelt.- ” (Heilige Koran 31:15-16)

En in een ander vers staat vermeld:

“Uw Heer heeft u bevolen, zeggende: “Aanbidt niemand anders dan Mij en betoont vriendelijkheid jegens de ouders. Indien een hunner bij u een hoge leeftijd bereikt of beiden doen dit, zeg dan nimmer tot hen “Foei” noch stoot hen af, doch spreek tot hen een welvallig woord.”

“En wees teder voor hen in erbarming. En zeg: “Mijn Heer, ontferm U over hen daar zij mij opvoedden toen ik jong was.” (Heilige Koran 17:24-25)

Deze verzen zijn de belangrijkste over dit onderwerp. Na de Eenheid van God moeten menselijke wezens door hun houding van liefde, genegenheid en vriendelijkheid, boven alle dingen voorrang geven aan hun ouders die een hoge en moeilijke leeftijd hebben bereikt. Verder spreekt het vers van situaties waarin het gedrag van één of beide ouders uiterst beproevend en soms hinderlijk wordt. In antwoord hierop mag zelfs niet een milde uitdrukking van afkeer of afkeur de lippen passeren. Integendeel, zij moeten worden behandeld met een grote achting. De nadruk op de hoogst voortreffelijke verwanten tussen de ene generatie en de andere die langzaam verdwijnt, garandeert dat er geen generatiekloof ontstaat, zulk een kloof onderbreekt altijd de overdracht van traditionele morele waarden. De Islamitische sociale filosofie leert daarom dat geen generatie moet toestaan dat er een kloof ontstaat tussen haar en de verdwijnende generatie en tussen haar en de toekomstige generatie. Generatiekloven zijn de Islam totaal vreemd. Zoals eerder verklaard is het begrip familie in de Islam niet beperkt tot de leden van een enkel huis. Het volgende vers draagt de Moslims op om niet alleen voor hun ouders uit te geven, maar ook voor hun familieleden die in volgorde van voorkeur naast de ouders worden genoemd, zodat hun gevoel van waardigheid niet wordt gekwetst en wederzijdse liefde wordt bevorderd.

“En aanbidt Allah en vereenzelvigt niets met Hem en bewijst vriendelijkheid aan ouders, verwanten, wezen, de behoeftigen en aan de nabuur, die een vreemdeling is en de nabuur, die een bloedverwant is en aan de metgezel, de reiziger en aan degenen die onder uw macht zijn. Voorzeker, Allah heeft de pochers en de opscheppers niet lief.”
(Heilige Koran 4: 37)

De Heilige Koran verklaart dat u moet denken om vriendelijkheid jegens uw ouders. Als de hedendaagse samenleving lessen trekt uit deze bevelen, zullen vele problemen waarmee zij vandaag worden geconfronteerd en die een blaam werpen op een geavanceerde samenleving, ophouden te bestaan. Er zouden geen bejaarde woningen of bejaardentehuizen nodig zijn, behalve voor enkele bejaarde mensen die, ongelukkigerwijze geen naaste verwanten hebben om voor hen te zorgen. Maar in een Islamitische samenleving wordt die liefde tussen ouders en kinderen zo herhaaldelijk benadrukt dat het voor een kind onmogelijk is zijn ouders als zij oud worden in de steek te laten voor de zaak van zijn of haar eigen genoegen.

De Heilige Profeet Mohammed(s) heeft hierover gezegd:

“Arm is de persoon, arm is de persoon, en nog eens arm is de persoon. Degene, die lang genoeg leeft om zijn ouders oud te zien worden en er toch niet slaagt het Paradijs te verdienen (door hen te dienen).” (Sahih Muslim)

DE ISLAMITISCHE SLUIER

De Islam lijdt al een lange tijd onder vele onjuiste beschuldigingen als gevolg van onbegrip van zijn ware leer. Een voorbeeld hiervan is de wijd verspreide onjuiste veronderstelling dat de Islam in het algemeen vrouwen van hun rechten berooft en ze dwingt om achter de sluier te leven. De Islamitische sluier wordt afgekeurd door de niet-moslims en wordt als teken van achterlijkheid beschouwd en als iets uit het verleden dat niet langer in de moderne samenleving past. Zij beschouwen de Islamitische sluier als een last en beperking die aan de moslim vrouwen is opgelegd om hun vrijheid te beroven. Zij zien het als een ketting die de wrede moslim man, vanwege zijn egoïsme of jaloezie, gebruikt om zijn echtgenote, dochter, zuster of andere vrouw aan zijn heerschappij te binden. Maar als men dit onderwerp nader bekijkt, zal men ontdekken dat het sluieren van vrouwen niet iets nieuws is dat de Islam voor het eerst heeft bedacht. De eerder geopenbaarde geschriften bevatten ook sporen van dezelfde leerstelling en de Islam maakt deze alleen perfect en compleet.

De godsdiensten leren vrouwen om bescheiden te zijn in hun kleding en handelingen. Uit studie van de Bijbel blijkt dat zij bescheidenheid en sluiering van het gezicht van de vrouw leert en dat de sluier door vrouwen van hoge rang werd gedragen.

In het oude Testament lezen wij wat Rebecca voor Isaäk deed;

“Rebecca had hem ook gezien. Zij liet zich van haar kameel glijden en vroeg aan de knecht van Abraham:’’Wie is die man, daar op het land, die op ons toekomt?’’ Dat is mijn meester,’ antwoordde de knecht. Toen pakte ze haar sluier en bedekte haar gezicht.”
(Genesis 24:64-65)

Ook in het nieuwe testament lezen wij:

“Maar als een vrouw blootshoofds bidt of de naam van God uitspreekt, maakt ze haar hoofd, dat wil zeggen haar man, te schande. Want is ze net als een vrouw die is kaalgeschoren. Als dus een vrouw in de kerkdienst niets op haar hoofd wil zetten, kan ze evengoed haar haren laten afknippen. Maar vindt ze het een schande dat haar haar kortgeknipt of afgeschoren is, laat ze dan iets omdoen.”

(1 Korintiërs 11:5-6)

Uit het bovenstaande blijkt dat de Bijbel de sluiering van vrouwen als een vrome daad beschouwt. Maar hedendaagse commentatoren van de Bijbel hebben, in hun pogingen om te bewijzen dat de leerstellingen van de Bijbel op geen enkele manier vrouwen van hun vrijheid beroven, dit feit verloochend omdat ze dachten dat het een last voor vrouwen was. Op dezelfde manier hebben zelfs sommige huidige moderne moslims om dezelfde reden deze weg gevolgd. Zij hebben geprobeerd te bewijzen dat de Islam niet zulke beperkingen aan moslim vrouwen oplegt. Maar hun pogingen zijn niet succesvol geweest want integendeel tot de Bijbel is de tekst van de Koran in zijn originele vorm bewaard gebleven en daarom was het onmogelijk om de betekenis van de verzen naar hun eigen wens te verdraaien. Doch dit laat zien dat het ontbreken van de juiste kennis van de wijsheid achter het idee van de Islamitische sluier zelfs onder de moslims bestaat. De meerderheid van de moslimsvrouwen begrijpen de leerstellingen van hun eigen religie niet en zij herkennen noch de leerstellingen, noch voordelen ervan. Door hun bewondering voor de moderne samenleving hebben zij blindelings de ideeën gevolgd van de “bevrijding” van vrouwen. Zij hebben enkele onjuiste ideeën overgenomen en zo hebben veel van hen gerebelleerd tegen de leerstellingen van de Islam betreffende de inachtneming van de Islamitische sluier en zij bleven zich tegoed doen aan de leefwijze van de moderne samenleving. Sommige Moslimvrouwen hebben als reactie op de rebellie van hun onwetende zusters de tegengestelde weg genomen en zij hebben de leerstellingen van de Islam zodanig nageleefd dat zij tevens sommige lasten op zich hebben genomen die de Islam niet heeft voorgeschreven. En hierdoor werden zij de oorzaak van meer rebellie tegen de Islamitische sluier. Zo hebben zij dus de niet-moslims te ver weg geduwd om de schoonheid van de Islam te kunnen zien. De Islam kan echter niet verweten worden voor wat niet-moslims denken noch voor de denkbeelden en handelingen van zijn onwetende volgers. Wat de Islamitische sluier betreft is het zeker geen last voor de vrouwen, maar een zegening voor hen. Het ware idee van de Islamitische sluier kan men correct begrijpen en beoordelen door studie van de oorsprong van alle Islamitische leerstellingen: de Heilige Koran.

Eén van de verzen uit de Heilige Koran die het onderwerp van de sluier behandelt, vindt men in hoofdstuk 24 An-Noer, verzen 31 en 32:

“Zeg tot de gelovige mannen dat zij hun ogen neergeslagen houden en dat zij hun passies beheersen. Dat is reiner voor hen. Voorzeker, Allah is wel op de hoogte van hetgeen zij doen.”

“En zeg tot de gelovige vrouwen dat zij ook haar ogen neergeslagen houden en hun passies beheersen, en dat zij haar schoonheid niet tonen dan hetgeen ervan zichtbaar moet zijn, en dat zij haar hoofddoeken over haar boezem laten hangen, en dat zij haar schoonheid niet tonen behalve aan haar echtgenoot of haar vader of de vader van haar echtgenoot, of haar zonen of de zonen van haar echtgenoot, of haar broeders, of de zonen van haar broeders, of de zonen van haar zusters of haar vrouwen, of haar slaven, of zulke mannelijke bedienden die geen geslachtsdrang hebben, of de jonge kinderen die van de naaktheid van een vrouw niets afweten. En laat haar niet met haar voeten slaan, opdat hetgeen zij van haar schoonheid bedekken openbaar moge worden. En wendt u allen tezamen tot Allah, o gelovigen, opdat gij moogt slagen.” (Heilige Koran 24: 31-32)

Het is dus duidelijk dat zowel mannen en vrouwen de verantwoordelijkheid dragen voor het naleven van dit gebod, Zij moeten allebei hun ogen neergeslagen houden als zij elkaar tegenkomen, met andere woorden, zij moeten “de sluier van hun ogen” in acht nemen. Het is nu van belang om de voordelen, die het volgen van deze aanwijzingen kunnen opleveren, te begrijpen. God geeft nooit bevelen zonder een reden. Achter elk gebod van God ligt een grote wijsheid. De woorden ”dat is reiner voor hen” aan het eind van een vers en de woorden “opdat gij moogt slagen” aan het eind van het andere vers geven aan dat deze geboden zijn bedoeld voor het welzijn van de gelovigen en hen in staat stellen om zichzelf te zuiveren en zich te beschermen tegen morele misstappen. Zoals een lichaam levenloos is zonder zijn ziel, zo is de sluier onvolledig zonder haar ziel, nl. de kuisheid.

De Heilige Profeet Mohammed(s) zei: “Elke godsdienst heeft haar eigen bijzonderheden en bij de Islam is dat de kuisheid.”

Kuisheid is een natuurlijk sieraad, daarom heeft kuisheid een erg diep verband met de natuurlijke schoonheid van een vrouw. Een onkuise vrouw verliest haar innerlijke schoonheid, net zoals een bloem, die van nature geur- en kleurrijk is, haar kleur en geur verliest. De Islam heeft de sluier en kuisheid voorgeschreven, opdat de mens die van nature de eigenschap heeft om fouten te maken, niet struikelt.

De Stichter van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap, Zijne Heiligheid Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, de Beloofde Messias en Imam Mahdi(as) zei:

“Het is bijna zeker dat onze vrije blikken ons vroeger of later zouden doen struikelen Als we zacht brood voor een hongerige hond plaatsen, zou het ijdel zijn te hopen dat hij er geen aandacht aan zou schenken. De Almachtige God verlangde dus dat de menselijke vermogens geen enkele gelegenheid zouden krijgen voor een heimelijke functioneren en met niets zouden worden geconfronteerd dat gevaarlijke tendenties zou kunnen oproepen. Dit is de filosofie die ten grondslag ligt aan de islamitische voorschriften met betrekking tot het dragen van de sluier.” (De Filosofie van de Islamitische Leer)

DE TEGENWOORDIGE ROL VAN DE MOSLIMVROUWEN

Tenslotte wil ik u een idee geven over de positie die Moslimvrouwen in de maatschappij hebben, en de rechten die door de Islam aan hen zijn gegeven. Zoals u kunt zien is er geen andere leer die zo specifiek de behoeften van de vrouwen benadrukt. Moslimvrouwen hebben alle rechten waarvan de Moslimmannen genieten en in sommige gevallen, hebben ze privileges waarvan mannen niet genieten. De eerste taak van een Moslimvrouw is haar taak aan Allah, en dan komt haar taak aan haar medemensen. De Islam herinnert haar dat haar voornaamste verantwoordelijkheid aan haar man en kinderen is. Het beperkt haar echter niet tot deze rol; ze heeft het recht om buitenshuis te werken indien zij dat nodig vind, maar ze is niet verplicht om de financiële verantwoordelijkheid van het huishouden op haar schouders te nemen. Ze wordt aangemoedigd om een hogere opleiding te volgen voor haar eigen verbetering en later voor haar nakomelingen. Sommige misverstanden over de rol van de vrouw in de maatschappij zijn heersend omdat ongelukkigerwijs, sommige “Moslim” landen de leerstellingen van de Heilige Koran niet in praktijk brengen. Het onderwijs en training van Moslimvrouwen wordt in deze maatschappijen ernstig verwaarloosd. Dit kan te wijten zijn aan politieke redenen of aan het feit dat sommige van deze maatschappijen in rampzalige armoede leven, waar vrouwen hun rechten op onderwijs zijn ontnomen. Ze zijn zich niet bewust van de status die de Islam aan de vrouwen heeft gegeven en de vrouwen zijn nog steeds onderworpen aan de toestanden die gelijk zijn aan de tijd vóór de Islam. U zult echter binnen de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap in de Islam ontdekken dat vrouwen goed op de hoogte zijn van hun rechten die door de Heilige Profeet Mohammed(s) zijn gegeven. De mannen zijn in de maatschappij ook bewust van de rechten van hun vrouwen. Het voormalige internationale Hoofd van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap, de Vierde Khalifa (Kalief), Zijne Heiligheid, Hazrat Mirza Tahir Ahmad(rh) herinnerde herhaaldelijk zijn volgelingen aan hun rechten en taken. De meeste Ahmadi vrouwen zijn goed onderwezen, en actief op vele terreinen terwijl zij hun waardigheid handhaven door de Islam. Een van de mooie aspecten van de Islamitische leerstelling is dat door het omschrijven van de rol van de vrouwen in de maatschappij, en dan de waardigheid aan die rol te geven, Moslim vrouwen zich vervult voelen. Dit is een grote zegening van God de Almachtige.

Meest gelezen

De zichtbaarheid van de nieuwe maan – Waarom vasten Moslims in Nederland niet op dezelfde dag?

In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle De zichtbaarheid van de nieuwe maan - Waarom vasten Moslims in Nederland niet op dezelfde dag? De aarde...

Ban op hoofddoek Boa’s?

Er is recentelijk een maatschappelijk discussie opgelaaid over de vraag of boa’s in de gemeente Utrecht en andere grote steden een hoofddoek of keppel...

Kritiek op hoofddoekcampagne van Raad van Europa gebaseerd op vooroordelen

Geschreven door Youssef Ikhlaf, Jurist en vicevoorzitter Ahmadiyya Moslim Schrijversgilde Inhoudsopgave Inleiding Intrekken film Dubbele standaard in Frankrijk Onderdrukt versus vrije wil Neutraliteitsprincipe Europees Verdrag...

Vrijheid van meningsuiting blijkbaar niet voor onderdrukten

Geschreven door de heer Ataul Latief Verhagen, lid Ahmadiyya Moslim Schrijversgilde De Franse regering heeft een film van de Raad van Europa verboden, waarin iets...