In de naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle
Liefde voor iedereen, haat voor niemand

zondag, september 25, 2022

بِسْــــــــــــــــــمِ اﷲِالرَّحْمَنِ اارَّحِيم
In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle
Liefde voor iedereen, haat voor niemand

Majlis Ansar Sultan-ul-Qalam

Waar komt de naam “Sultan-ul-Qalam” vandaan?

Majlis Ansar Sultan-ul-Qalam (Ahmadiyya Moslim Schrijversgilde) is een literaire organisatie die officieel onderdeel uitmaakt van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap Nederland, en onder de supervisie van de voorzitter van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap Nederland fungeert. Het wordt gecoördineerd door de voorzitter van het Ahmadiyya Moslim Schrijversgilde.

Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, de Beloofde Messias en Imam Mahdi (vrede zij met hem) zei:“Allah heeft mij Sultan-ul-Qalam, de “Koning van de Pen” genoemd, en heeft mijn pen Zulfiqar-e-Ali of het “Zwaard van ‘Ali” genoemd.”

Het voormalige internationale Hoofd van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap, de Tweede Khalifa(Kalief), Zijne Heiligheid,

Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad (moge Allah welbehagen in hem hebben), heeft deze inspanningen later geïnstitutionaliseerd door een schrijversgilde op te richten.

Het internationale Hoofd van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap, de Vijfde Khalifa(Kalief), Zijne Heiligheid, Hazrat Mirza Masroor Ahmad(moge Allah, de Verhevene, hem helpen met Zijn machtige Hand) heeft in het jaar 2011 de instructie gegeven dat we de naam van ‘Majlis Sultan-ul-Qalam’ moesten veranderen naar ‘Majlis Ansar Sultan-ul-Qalam’. Onze geliefde Khalifa (moge Allah, de Verhevene, hem helpen met Zijn machtige Hand) adviseerde dat “Sultan-ul-Qalam” de titel was die aan Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, de Beloofde Messias en Imam Mahdi (vrede zij met hem) werd toegekend door Allah, en dat de naam van deze Majlis zinvoller zal zijn door het woord ‘Ansar’ (helpers) eraan toe te voegen. Helpers van de Beloofde Messias en Imam Mahdi (vrede zij met hem) die de Islam kwam hervormen door de ware leerstellingen van de Islam in de zuivere en oorspronkelijke vorm te benadrukken.

Missie: 

Jihad-e-Kabeer(Grote Jihad) met Jihad bil Qur’aan(Jihad met de Koran) oftewel Jihad bil Qalam(Jihad met de Pen)om de eer van de Islam, de Heilige Koran en de Heilige Profeet Mohammad (mogen de vrede en de zegeningen van Allah met hem zijn) te  beschermen.

Bij de slag van Uhud, fungeerde Hazrat Talhah ibn Ubayd-Allah(moge Allah welbehagen in hem hebben) als een menselijk schild tegen de pijlen, die door de tegenstanders werden afgeschoten naar het gezicht van de Heilige Profeet Mohammad(mogen de vrede en de zegeningen van Allah met hem zijn). Als gevolg hiervan liep hij meer dan 70 verwondingen op en verdiende daardoor de titel van een levende martelaar.

In deze tijd worden er nog steeds “pijlen”afgeschoten door onwaarheden via de verschillende communicatiemiddelen (Bijvoorbeeld via de Media, literatuur etc.)te verspreiden met als doel de reputatie van de Islam en het nobele karakter van de Heilige Profeet Mohammad (mogen de vrede en de zegeningen van Allah met hem zijn)te beschadigen.

Streven:

Hoe kunnen we de onwaarheden die via de Media etc. verspreid worden weerleggen?

Het Ahmadiyya Moslim Schrijversgilde is geheel toegewijd om de eer van de Islam, de Heilige Koran en de Heilige Profeet Mohammad (mogen de vrede en de zegeningen van Allah met hem zijn) te  beschermen. Dit doen zij door de aanvallen en valse beschuldigingen op de persoonlijkheid van de Heilige Profeet Mohammad (mogen de vrede en de zegeningen van Allah met hem zijn) te weerleggen.

De enorme inspanningen van elk van deze leden zijn een testament van de sterkte van hun standvastige verplichting aan de “Jihad met de pen” die door een mooi gezegde van de Heilige Profeet Mohammad (mogen de vrede en de zegeningen van Allah met hem zijn)wordt geïllustreerd: De inkt van een geleerde is heiliger dan het bloed van een martelaar.

Binnen de ware Islam betekent het woord jihad het strijden en streven in goede werken met als doel om dichterbij God te komen. Een gewelddadige jihad heeft geen plaats binnen de ware islam. In de Heilige Koran staat in hoofdstuk 5 vers 33, immers geschreven: “wie ook een mens doodt,  … , het ware alsof hij het gehele mensdom had gedood.”

Slechts in bepaalde gevallen is het volgens de Heilige Koran toegestaan om de wapens op te nemen. Zie hierover het volgende koranvers:

“Toestemming om te vechten is gegeven aan degenen tegen wie gevochten wordt, omdat hun onrecht is aangedaan.” (Heilige Koran 22:40)

Het doel van een dergelijke oorlog wordt in de Heilige Koran verder uitgelegd, in koranvers 22:41: “En indien Allah sommige mensen niet met behulp van anderen tegenhield, zouden ongetwijfeld kloosters, kerken, synagogen en moskeeën, waarin dikwijls de naam van Allah wordt herdacht, afgebroken zijn.“ Het doel van een oorlog is daarom dat een ieder zijn godsdienst vrij kan beoefenen.

De jihad die de ware islam wél aanmoedigt is de ‘jihad met de pen’. Hiermee wordt bedoeld dat men met elkaar in dialoog gaat, en bezwaren weerlegt met de pen, zonder dat enige vorm van dwang wordt toegepast. In het leven van de Heilige Profeet Mohammed (mogen de vrede en de zegeningen van Allah met hem zijn)zien we een aantal praktijkvoorbeelden van deze leer. Op het moment dat hij de leider van Mekka werd, vergaf hij al zijn tegenstanders die hem voorheen vervolgden op voorwaarde dat een ieder zijn religie vrij kan beoefenen.

Sterker nog, de eerste koranverzen die werden geopenbaard laten zien dat de jihad van de pen de enige manier is om de islam te verkondigen, zie Heilige Koran 96:2-5: “Verkondig de naam van uw Heer, de Schepper. Die de mens uit geronnen bloed schiep. Verkondig, want uw Heer is de meest Eerbiedwaardige. Die (de mens) door middel van de pen onderwees.”

In de Heilige Koran worden een aantal verzen vermeldt hoe wij deze onwaarheden kunnen weerleggen:

Dus volg de ongelovigen niet en voer (met de Koran) een grote strijd (Djihad-e-Kabier) met hen”. (Heilige Koran: 25:53)

Dit vers is van Soeratul Furqaan (Hoofdstuk 25) en deze Soera is in Mekka geopenbaard, voordat de Heilige Profeet Mohammad (mogen de vrede en de zegeningen van Allah met hem zijn) was verhuisd naar Medina. En in Mekka heeft de Heilige Profeet Mohammad (mogen de vrede en de zegeningen van Allah met hem zijn) geen enkele zelfverdedigingsoorlog gevoerd. Dus de betekenis van Jihad is hier een Jihad met de Heilige Koran. In het licht van deze verzen is dus de grote Jihad  (Jihad-e-Kabier), de Jihaad met de Heilige Koran.

Roep tot de weg van uw Heer met wijsheid en goede raad en redetwist met hen op een gepaste wijze”. (Heilige Koran: 16:125)

Het goede en kwade zijn niet gelijk. Daarom weerstaat (het kwade) door hetgeen best is”. (Heilige Koran: 41:35)

“En voorzeker, Wij hebben de macht u datgene te laten zien waarmee Wij hen bedreigen.Verdrijf het kwade met het beste. Wij zijn op de hoogte van hetgeen zij zeggen, (Heilige Koran: 23:96-97)

“Ahsan” betekent hier het beste, aantrekkelijkste en iets moois. (Islam’s Response to Contemporary Issues blz. 35)

De Stichter van de Ahmadiyya Moslim Djamaat, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, de Beloofde Messias en Imam Mahdi (vrede zij met hem) heeft het volgende gezegd: “In deze tijd is het zwaard van de pen waarmee wij worden aangevallen en speren van bezwaren worden afgeschoten op ons. Wij zouden ook onze krachten niet verloren moeten laten gaan. Wij zouden onze pen moeten gebruiken om de waarheid van de godsdienst van God en het Profeetschap van deze uitverkoren Profeet (mogen de vrede en de zegeningen van Allah met hem zijn) te bewijzen.” (Hazrat Mirza GhulambAhmad, Malfoozat, Vol.1, blz. 223)

Hij zegt ook:

“De Almachtige zegt in de Heilige Koran, dat u zich verdedigt met het wapen dat de vijand tegen u gebruikt. Kijk dan wat de tegenstanders van de Islam voor ons in petto hebben. Ze brengen geen legers tegen ons in stelling. Ze verspreiden boeken en geschriften. Dan moeten wij ook de pen ter hand nemen, en hun aanval beantwoorden middels boeken en geschriften. Het middel moet niet erger zijn dan de kwaal. Als het medicijn niet in overeenstemming is met de ziekte, dan zal die behandeling niet baten, maar schaden”. (Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, Malfuzat 8, blz. 20)

Verder zegt Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, de Beloofde Messias en Imam Mahdi (vrede zij met hem)in ‘NoorulHaq’:

“In deze tijd vindt djihaad plaats in geestelijke zin. De Jihad van deze tijd is dat we moeten strijden om de Islam te verspreiden door antwoord te geven op de bezwaren van de tegenstanders, de schoonheid van Islam te verspreiden over de wereld en de waarachtigheid van de Heilige Profeet Mohammad (mogen de vrede en de zegeningen van Allah met hem zijn) te laten zien. Dit is Jihad. Totdat God een andere manier toont”.

Doelstelling:

 • Niet-Moslims in staat stellen via de media een duidelijk onderscheid te kunnen maken tussen de ware Islam en extremisme.
 • Moslims te informeren ten aanzien van het juiste begrip van de Islam dat door de Heilige Profeet Mohammad (mogen de vrede en de zegeningen van Allah met hem zijn) werd onderwezen.Denk hierbij aan de Hadith (gezegde) van de Heilige Profeet Mohammad (mogen de vrede en de zegeningen van Allah met hem zijn).

Anas(Moge Allah welbehagen in hem hebben)vertelt, dat de Heilige Profeet Mohammad (mogen de vrede en de zegeningen van Allah met hem zijn) zei: “Maakt de godsdienst voor anderen gemakkelijk te volgen; maakt haar niet moeilijk. Presenteert de godsdienst aantrekkelijk; maakt haar niet afstotend.” [SahihMuslim]

Onze kernpunten:

 • Wij verwerpen elke vorm van haat, agressie, extremisme, geweld en terrorisme.
 • Wij geloven in een niet-gewelddadige Jihad.
 • Wij geloven in de gelijkwaardigheid van de vrouw: onderwijs en empowerment.
 • Wij geloven in de scheiding tussen religie en staat.
 • Wij geloven in de loyaliteit voor het land waarin wij verblijven.
 • Wij geloven in de vrijheid van meningsuiting, geweten en religie.
 • Wij geloven dat universele mensenrechten een integraal onderdeel zijn van de Islam.
 • Wij geloven dat universele morele waarden in het onderwijs voor een betere wereld voor de toekomstige generaties zal zorgen.
 • Wij geloven in alle verzen van de Heilige Koran en niet in de theorie van abrogatie. De Heilige Koran is voor de gehele mensheid en voor alle tijden.
 • Wij geloven dat geen enkele religie verlossing kan monopoliseren: ook anderen kunnen naar het paradijs als God het wil afhankelijk van de omstandigheden. God is de Kenner van het Onzienlijke.
 • Wij geloven in de noodzaak van een geestelijke leider voor de Moslims en dat is het internationale Hoofd van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap, de Vijfde Khalifa (Kalief), Zijne Heiligheid, Hazrat Mirza Masroor Ahmad(moge Allah, de Verhevene, hem helpen met Zijn machtige Hand).
 • Wij geloven dat rechtvaardigheid en integriteit de sleutel zijn naar wereldvrede.
 • Wij verwerpen stellig het concept van de bloedige Messias.

Islam moderniseren?

Zijn Ahmadi-Moslims liberaal of orthodox of gemoderniseerd en “liberaliseren” zij de Islam?

Wij, Ahmadi-Moslims zijn niet liberaal – maar wij zijn orthodoxe Moslims, omdat we de ware leerstellingen van de Islam strikt volgen. Onze leerstellingen en onze overtuigingen zijn de Heilige Koran.

De Ahmadiyya Moslim Djamaat (Gemeenschap) werd gesticht op 23 maart 1889. Sinds haar bestaan is de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap collectief en proactief tegen alle vormen van haat, agressie, extremisme, geweld en terrorisme.Het motto van de Ahmadiyya Moslim Djamaat (Gemeenschap) is: Liefde voor iedereen; Haat voor niemand.

Het is absoluut waar dat wij, Ahmadi-Moslims, vredelievend zijn en bruggen van liefde en hoop proberen te bouwen tussen verschillende religies en verschillende gemeenschappen. Dit betekent niet dat wij van de leerstellingen van de Heilige Koran en de praktijkvan de Heilige Profeet Mohammad (mogen de vrede en de zegeningen van Allah met hem zijn)zijn afgeweken of deze in welke vorm dan ook hebben ‘gemoderniseerd’. Het is juist dat wij de authentieke leerstellingen van de Islam volgen. Daarom is Islam een religie van vrede voor de gehele mensheid en voor alle tijden.