In de naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle
Liefde voor iedereen, haat voor niemand

zondag, september 25, 2022

بِسْــــــــــــــــــمِ اﷲِالرَّحْمَنِ اارَّحِيم
In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle
Liefde voor iedereen, haat voor niemand

Home Antwoorden op bezwaren Reactie op islamisering bezig aan rampzalige scenario

Reactie op islamisering bezig aan rampzalige scenario

– Ahmadiyya Moslim Schrijvers Gilde –

Ahmadiyya Moslim Schrijvers Gilde reageert op het artikel [1] ‘Islamisering bezig aan een rampzalig scenario’ van Roderick Veelo (verschenen als een opinieartikel op de website van RTL Z). In dit artikel worden diverse bezwaren tegen de Islam ontkracht en een goed onderscheid gemaakt tussen de Islam die vredelievend is en allerlei andere ideologieën die er niets mee te maken hebben.

Roderick Veelo schreef een artikel op de website van RTL Z (13 Februari 2020 “Islamisering bezig aan een rampzalig scenario”) waarin hij allerlei uitspraken doet waarvan het merendeel feitelijk onjuist is en waarvan de bronnen ontbreken.

Roderick Veelo lijkt niet goed onderscheid te kunnen maken tussen de Islam die vredelievend is en de extremisten. Xenofobie en islamofobie leveren niets op behalve een toenemende mate van verdeeldheid en ongebreidelde chaos in een wereld die schreeuwt om eenheid. Het internationale hoofd van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap, de Vijfde Kalief, Zijne Heiligheid, Hazrat Mirza Masroor Ahmad zei op 25 maart 2017 in een rede op het 14e Nationale Vredessymposium georganiseerd door de Ahmadiyya Muslim Community in Groot-Britannië:

“In plaats van muren te bouwen die ons uit elkaar houden, moeten we bruggen bouwen die ons dichter bij elkaar brengen”.[2]

 Roderick Veelo maakt hetzelfde bezwaar die critici al ellenlang hebben geuit. Het bezwaar is onjuist dat de Islam Moslims onderwijst om zich naar buiten toe gematigd te opereren en extremisme af te keuren, maar intern de gemeenschap een orthodoxe onverzoenlijke leer op te leggen. Deze filosofie wordt ook wel in de volksmond ‘Taqiyya’ genoemd wat geassocieerd wordt met liegen en bedrog. Dit zogenoemde concept komt niet voor in de Heilige Koran, noch in de Ahadith en ook niet in de Islamitische jurisprudentie. De Islamitische leerstellingen onderwijzen ons om zowel van binnen als buiten zuiverheid te betrachten ten behoeve van het welzijn van zowel de medemens als de mensheid als geheel. De Heilige Koran verklaart:

“O, gij die gelooft, weest oprecht voor Allah en getuigt met rechtvaardigheid. En laat de vijandschap van een volk u niet aansporen, om onrechtvaardig te handelen. Weest rechtvaardig, dat is dichter bij de vroomheid en vreest Allah, voorzeker, Allah is op de hoogte van hetgeen gij doet.”[3]

En:

“O, gij die gelooft, weest voorstanders der rechtvaardigheid, getuigen voor Allah, zelfs al was het tegen uzelf, of ouders en verwanten. Hetzij rijk of arm, Allah is beter dan beiden. Volgt niet de begeerten, opdat gij niet onrechtvaardig zult zijn. En als gij de waarheid omzeilt of er u van afwendt, Allah is goed op de hoogte van wat gij doet.”[4]

 En:

“O gij die gelooft, waarom zegt gij hetgeen gij niet doet? Het is afkeurenswaardig bij Allah dat gij zegt hetgeen gij niet doet.”[5]

Volgens een authentieke overlevering van de Heilige Profeet Mohammad (moge de vrede en de zegeningen van Allah met hem zijn) is een ware Moslim een persoon voor wiens tong en hand alle andere vreedzame mensen veilig zijn.[6] Dit is een definitie van een “Moslim” die gegeven werd door de Heilige Profeet Mohammad (moge de vrede en de zegeningen van Allah met hem zijn).

Het is mogelijk dat er extremisten zijn, een kleine minderheid, die een bedreiging zouden kunnen vormen, niemand ontkent dat. Deze groep extremisten handelen in strijd met de mooie leerstellingen van de Islam en de praktijk van de Heilige Profeet Mohammad (moge de vrede en de zegeningen van Allah met hem zijn). Islam veroordeelt alle vormen van agressie, haat, geweld, extremisme en terrorisme. Hazrat Mirza Masroor Ahmad zei[7]:

“Als gevolg van de vluchtelingencrisis is Europa onmiddellijk een gevaarlijkere en onstabielere plek geworden, omdat het voor terroristische groepen een mogelijkheid heeft gecreëerd om hun leden die zich voordeed als vluchteling naar dit continent te sturen. Afgezien van eventuele aanvallen waarbij ze zelf betrokken zijn, proberen dergelijke extremisten ook hun terreurnetwerken te verspreiden door moslims die al in dit deel van de wereld wonen (in het Westen) te radicaliseren.”

Echter, als we bijvoorbeeld naar de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap kijken dan zien we dat zij op een vreedzame manier leven zoals diegenen die de Heilige Koran ook hebben begrepen. Hazrat Mirza Masroor Ahmad zei voorts:

“Het is alleen te wijten aan het feit dat wij de ware betekenis van de Heilige Koran hebben begrepen, dat wij Ahmadi Moslims proberen ons leven op deze vreedzame manier te leven. Alles wat we zeggen en doen is geïnspireerd door wat we hebben geleerd van de Heilige Koran en van de praktijk van de stichter van de islam, de heilige profeet Mohammed (moge de vrede en de zegeningen van Allah met hem zijn).”

Ten aanzien van geweld tegen homo’s en het verbieden van omgang met mensen die een andere geloof aanhangen is er geen enkele vers in de Heilige Koran die dit voorschrijft. Laat het iedereen duidelijk en helder zijn, dat de Islam tegen de doodstraf is voor homoseksualiteit, overspel, afvalligheid, godslastering en ongeloof.

Verzen van de Heilige Koran die vriendschap afraden met andersgelovigen en afgodendienaren werden in een specifieke context geopenbaard ten tijde van oorlog toen de andersgelovigen en afgodendienaren destijds in Arabië de Moslims uit hun huizen verdreven en hen aanvielen met het doel hen uit te roeien, omdat de Moslims de vrijheid van geweten  en de vrijheid van religie niet mochten uitoefenen. De Moslims werden toen, naast het beschermen van hun eigen religie en moskeeën, ook verantwoordelijk gesteld om de plaatsen van aanbidding van alle andere religies te beschermen. De andersgelovigen en afgodendienaren hebben destijds wreedheden begaan tegen deze onschuldige en dappere Moslims. Vriendschap in zo’n kwetsbare tijd zou voor gevaar kunnen zorgen aangezien liefde voor de vrienden en relaties de veiligheid van de hele moslimgemeenschap in gevaar kon brengen, omdat hun berichten gemakkelijk konden worden onderschept en doorgegeven worden aan de vijandelijke strijdkrachten.

Roderick Veelo suggereert verder in zijn opzichtige retoriek dat moslims in Nederland in steeds grotere getale geïsoleerd worden en hen bijgebracht wordt dat zij niet de Nederlandse wetten en regels behoren te respecteren, maar uitsluitend die van het opperwezen. Dit kan voorkomen in bepaalde kringen, echter, het is simpelweg onjuist om alle moslims hiervan te betichten. Islam vereist loyaliteit en gehoorzaamheid van een Moslim aan het land waarin hij verblijft en aan de wetten van het land. De heilige Koran zegt expliciet:

“O, gij die gelooft, gehoorzaamt Allah en Zijn boodschapper en degenen, die onder u gezag hebben”[8]

Het vers die we zojuist hebben geciteerd uit de Heilige Koran toont aan dat de gehoorzaamheid van een moslim en loyaliteit aan de overheid nodig is, ongeacht het geloof van de machthebbers. De Heilige Profeet Mohammed (moge de vrede en de zegeningen van Allah met hem zijn) heeft dit vers uiteengezet, hij zei dat Moslims in seculiere kwesties ook degenen moeten gehoorzamen die geen Moslim is. In dit opzicht heeft hij verklaard:

“U moet uw gezagsdragers gehoorzamen en naar hen luisteren, zelfs als u [hem veracht].“[9]

Er wordt geen specifieke geloof aangegeven. Elke gezagsdrager dient gehoorzaamd te worden.

De heilige Profeet Mohammad (moge de vrede en de zegeningen van Allah met hem zijn) heeft ook expliciet gezegd dat gehoorzaamheid aan de overheid een religieuze plicht is:

“Wie de gezagsdrager gehoorzaamt, gehoorzaamt mij, en wie de gezagsdrager niet gehoorzaamt, gehoorzaamt mij niet.”[10]

Ook hier wordt er geen specifieke geloof genoemd. Elke gezagsdrager dient gehoorzaamd te worden.

De Heilige Profeet Mohammad (moge de vrede en de zegeningen van Allah met hem zijn) heeft ook gezegd:

 Liefde voor het land waar men woont is een onderdeel van het geloof.”[11]

 Het internationale hoofd van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap, de Vijfde Kalief, Zijne Heiligheid, Hazrat Mirza Masroor Ahmad heeft hierover op 30 mei 2012 in het militaire hoofdkwartier in Koblenz in Duitsland het volgende verteld:

..Ware liefde voor God en de Islam houdt in dat een persoon van zijn land dient te houden. Het moge duidelijk zijn dat er daarom geen belangenconflict tussen liefde voor God en liefde voor het land kan zijn. Aangezien liefde voor het land tot een deel van de Islam is gemaakt, is het heel duidelijk dat een Moslim ernaar moet streven om het hoogste niveau van loyaliteit ten aanzien van zijn gekozen land te bereiken, want dat is een middel om God te bereiken en dichtbij Hem te komen. Daarom is het onmogelijk dat de liefde die een ware Moslim bezit voor God ooit een belemmering of obstakel kan zijn bij het tonen van ware liefde en trouw aan zijn land…”[12]

Het leven van de Heilige Profeet Mohammad (moge de vrede en de zegeningen van Allah met hem zijn) weerspiegelt deze leer. Ondanks de blijvende bittere vervolging van meer dan 12 jaar in Mekka, hebben de Heilige Profeet Mohammad (moge de vrede en de zegeningen van Allah met hem zijn) en zijn volgelingen (Moge Allah welbehagen in hen hebben) de Mekkaanse overheid nooit uitgedaagd, noch kwamen zij in opstand. Integendeel, de Moslims verlieten Mekka vreedzaam, zij weerhielden zich van elke poging tot onenigheid en volgden wat de heilige Koran onderwijst:

“En schept geen wanorde op aarde.”[13]

De ware leerstellingen van de Islam leren ons dat Moslims niet alleen verplicht zijn om hun regering te gehoorzamen, we moeten ook dankbaar zijn voor de rechten en vrijheden die regeringen verschaffen. Zo worden Moslims in de heilige Koran herinnerd:

“De beloning van goedheid kan niet anders dan goedheid zijn.”[14]

De Heilige Profeet Mohammad (moge de vrede en de zegeningen van Allah met hem zijn) verklaarde:

 “Wie de mensen niet dankbaar is, kan God ook nooit echt dankbaar zijn.”[15]

Hij heeft duidelijk gezegd, ‘de mensen’, dus niet enkel een specifieke groep.

De Heilige Profeet Mohammad (moge de vrede en de zegeningen van Allah met hem zijn) was de belichaming van mededogen, een weldoener voor de mensheid en een groot verdediger van mensenrechten. Elke stap in zijn leven, al zijn daden, in feite elk moment van zijn leven is een getuigenis van het feit dat hij de belichaming was van mededogen. Een mededogen zo intens dat het ieder ander overtreft voor wat betreft het vervullen van de behoeften aan mededogen en vriendelijkheid. Hij was de heer en meester, de trots van alle profeten, de beste der mensheid, Mohammad, de uitverkorene (moge de vrede en de zegeningen van Allah met hem zijn). Van God afkomstig en verheven is hij, de kroon van alle schepselen.

Loyaliteit en dankbaarheid aan het land betekent echter niet dat men geen eigen mening mag hebben of dat men wordt belemmerd om welke religie dan ook vreedzaam te kunnen praktiseren. Een verschil van mening moet geuit kunnen worden, echter, binnen de grenzen van de wet –  geen Moslim kan het recht in zijn eigen handen nemen. Daarom bepleit de ware Islam dat trouw aan het eigen land een fundamenteel principe is. Islam benadrukt wel dat gezaghebbers op hun beurt met rechtvaardigheid en gelijkheid dienen te regeren. Zij moeten erop toe zien dat de rechten worden geëerbiedigd.

Het klopt ook niet dat Roderick Veelo beweert dat de Islam bij ons inmiddels het enige gedachtegoed dat de facto boven elke kritiek verheven is. Hoe kan hij dat zeggen? Er is in Nederland geen gedachtegoed dat zo hard wordt aangevallen als de Islam.

Hij meent voorts dat het Westen de vrijheid van godsdienst heeft uitgevonden. Het klopt niet dat de vrijheid van godsdienst een westerse uitvinding is. De Islam had het veel eerder geïntroduceerd. Laten we even de feiten checken:

Islam:
Het vers “Er is geen dwang in de godsdienst”[16] werd volgens de Tweede Kalief, Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmood Ahmad (Moge Allah welbehagen in hem hebben) geopenbaard tussen het eerste jaar van de Hijrah en vlak voor het overlijden van de Heilige Profeet Mohammad (moge de vrede en de zegeningen van Allah met hem zijn). Dat komt overeen met het jaar AD 622 en AD 632.

Westen:
Het is duidelijk dat met de grondwet van 1848 de staat officieel zijn bemoeienissen met kerk en godsdienst opgaf. In die zin kan gesteld worden dat er in Nederland sinds 1848 godsdienstvrijheid is. Al moet daarbij wel aangetekend worden dat in de praktijk al sinds de regering van Willem II (1840) de geloofsgemeenschappen de nodige vrijheid genoten.[17]

Zelfs als we vanuit gaan van het laatste jaar van de Hijra, namelijk AD 632 en in het Westen AD 1842 dan zien we dan de Islam de godsdienstvrijheid reeds 1210 jaar eerder had geïntroduceerd. Dit impliceert dat het Westen in harmonie is met de Islam.

Terloops beklaagt Roderick Veelo zich ook over denkbeeldige ontwikkelingen die zouden kunnen leiden tot Sharia-rechtbanken in Nederland. Sharia is niet uniek voor de Islam. Elk geloof heeft zijn eigen vorm van sharia. In de Verenigde Staten, bijvoorbeeld, staat het juridische systeem al toe dat enkel kleine civiele zaken worden geregeld via alternatieve geschillenbeslechting. Door deze geschillenbeslechting hoeven niet alle zaken naar de seculiere rechtbank. Onder dergelijke alternatieve mechanismen zijn er de ‘beit din’, of rabbijnse rechtbanken. Amerikaanse Joden gaan routinematig vóór beit din om onroerendgoedtransacties, echtscheidingen en zakelijke geschillen te bemiddelen. Waarom horen we Roderick Veelo hier niets over zeggen?

De postercampagne van Musa Shirin met een kussende hoofddoekdragende Moslima voor vrije partnerkeuze stuitte op bezwaren van D66 en de PvdA. Roderick Veelo steunt deze poster campagne met hart en ziel, maar even later in hetzelfde artikel dat hij schreef meent hij dat de hoofddoek een denigrerende kledingeis is voor vrouwen. Was het niet tegen huichelachtigheid dat Jezus zich verzette? Een politicus zei heel mooi: “Als je de moslimgemeenschap wil betrekken bij de oplossing van dit probleem, moet je deze niet met deze posters afstoten.”[18]

Of de hoofddoek een denigrerende kledingeis is voor vrouwen? Moslimvrouwen zullen u hoogstpersoonlijk vertellen dat zij er trots op zijn dat zij een hoofddoek dragen. De koers die het Westen nu bewandelt is hetzelfde als die van de extremisten, namelijk, dwingen. Extremisten dwingen een vrouw een hoofddoek te dragen en het Westen dwingt om een hoofddoek af te doen. Volgens mij leefden wij in een democratische rechtsstaat!

Tenslotte, als het Westen oprecht zou zijn geweest in de media, zouden de harten van de Moslims gewonnen worden en zouden zij zelf keren tegen extremistische groepen.

Youssef Ikhlaf

Bronvermelding:

[1] https://www.rtlz.nl/opinie/column/5020131/islamisering-bezig-aan-een-rampzalig-scenario
[2] https://www.khalifatulmasih.org/press-releases/peace-symposium-uk-2017/
[3] Heilige Koran 5:9
[4] Heilige Koran 4:136
[5] Heilige Koran 61:3 – 4
[6] Sahih Al-Bukhari and Sahih Muslim
[7] https://www.khalifatulmasih.org/press-releases/jalsa-germany-day2-2016/
[8] Heilige Koran 4:60
[9] Sahih Bukhari
[10] Sahih Muslim
[11] Mirqat Al-Mafatih
[12] https://www.alislam.org/articles/true-loyalty-to-nation/
[13] Heilige Koran 7:57
[14] Heilige Koran 55:61
[15] Jami’ at-Timidhi
[16] Heilige Koran 2:257
[17] Zie ook het koninklijk besluit van juli 1842
[18] https://www.ad.nl/rotterdam/posters-met-zoenende-moslima-leiden-tot-woedende-reacties~ad503830/?referrer=https://www.google.com/

Meest gelezen

De zichtbaarheid van de nieuwe maan – Waarom vasten Moslims in Nederland niet op dezelfde dag?

In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle De zichtbaarheid van de nieuwe maan - Waarom vasten Moslims in Nederland niet op dezelfde dag? De aarde...

Ban op hoofddoek Boa’s?

Er is recentelijk een maatschappelijk discussie opgelaaid over de vraag of boa’s in de gemeente Utrecht en andere grote steden een hoofddoek of keppel...

Kritiek op hoofddoekcampagne van Raad van Europa gebaseerd op vooroordelen

Geschreven door Youssef Ikhlaf, Jurist en vicevoorzitter Ahmadiyya Moslim Schrijversgilde Inhoudsopgave Inleiding Intrekken film Dubbele standaard in Frankrijk Onderdrukt versus vrije wil Neutraliteitsprincipe Europees Verdrag...

Vrijheid van meningsuiting blijkbaar niet voor onderdrukten

Geschreven door de heer Ataul Latief Verhagen, lid Ahmadiyya Moslim Schrijversgilde De Franse regering heeft een film van de Raad van Europa verboden, waarin iets...