In de naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle
Liefde voor iedereen, haat voor niemand

zondag, september 25, 2022

بِسْــــــــــــــــــمِ اﷲِالرَّحْمَنِ اارَّحِيم
In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle
Liefde voor iedereen, haat voor niemand

Home Vrouwenrechten Wat is de filosofie van de Islamitische sociale systeem van “Pardah” (letterlijk...

Wat is de filosofie van de Islamitische sociale systeem van “Pardah” (letterlijk “sluier”) en is het een religieuze voorschrift/vereiste?

In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle

Wat is de filosofie van de Islamitische sociale systeem van “Pardah” (letterlijk “sluier”) en is het een religieuze voorschrift/vereiste?

– Ahmadiyya Moslim Schrijversgilde –

“Zeg tot de gelovige mannen dat zij hun ogen neergeslagen houden en dat zij hun passies beheersen. Dat is reiner voor hen. Voorzeker, Allah is wel op de hoogte van hetgeen zij doen.” (Heilige Koran: 24:31) [2613]

 2613. Belangrijke woorden:

یغضوا (terughoudendheid) is afgeleid van غض. Ze zeggen غض طرفه او بصرہ او من طرفه d.w.z. hij hield zijn oog of ogen in bedwang; hij knipperde met zijn ogen; hij trok zijn oog of ogen samen om de oogleden te laten rimpelen; hij kneep zijn oogleden samen en hij keek; hij kneep zijn oog of ogen samen en keek naar de grond, zonder zijn oog of ogen te openen. غض صوته betekent, hij dempte zijn stem (Lane & Aqrab).

Commentaar:

Zoals hierboven wordt vermeld houdt de Koran zich niet slechts tot een oppervlakkige kijk op zaken, maar gaat tot de kern ervan. Volgens de Koran stamt iedere slechte en goede kwaliteit van een of andere kernoorzaak. In het geval van een goede kwaliteit schrijft de Koran dat de stam volledig beheerst en gecontroleerd moet zijn, in het geval van kwaad richt de Koran zich erop om deze volledig weg te vagen en uit te roeien, door de toegang hiertoe te bemoeilijken en te blokkeren. Aangezien de ogen het medium zijn voor de meeste kwade gedachten, worden in dit vers alle mannen en vrouwen geboden om hun blik neer te slaan wanneer ze elkaar tegenkomen.

“En zeg tot de gelovige vrouwen dat zij ook haar ogen neergeslagen houden en hun passies beheersen, en dat zij haar schoonheid niet tonen dan hetgeen ervan zichtbaar moet zijn, en dat zij haar hoofddoeken over haar boezem laten hangen, en dat zij haar schoonheid niet tonen behalve aan haar echtgenoot of haar vader of de vader van haar echtgenoot, of haar zonen of de zonen van haar echtgenoot, of haar broeders, of de zonen van haar broeders, of de zonen van haar zusters of haar vrouwen, of haar slaven, of zulke mannelijke bedienden die geen geslachtsdrang hebben, of de jonge kinderen die van de naaktheid van een vrouw niets afweten. En laat haar niet met haar voeten slaan, opdat hetgeen zij van haar schoonheid bedekken openbaar moge worden. En wendt u allen tezamen tot Allah, o gelovigen, opdat gij moogt slagen.” (Heilige Koran: 24:32) [2614]

2614. Belangrijke woorden:

 خمرهن (hun hoofdbedekking). خمر is het meervoud van خمار dat afgeleid is van خمر, wat betekent dat hij een ding versluierde, bedekte of verborg. خمار betekent, het gewaad of sluier van een vrouw waarmee ze haar hoofd en het onderste deel van het gezicht bedekt, waardoor alleen de ogen en een deel van de neus zichtbaar blijven; de hoofdbedekking van een vrouw; een stuk stof waarmee een vrouw haar hoofd bedekt; ook een tulband voor mannen (Lane & Aqrab).

جیوبھن (hun boezems).  جیوب  is het meervoud van  جیب  dat is afgeleid van جاب . Ze zeggen جابه , d.w.z. hij maakte er een gat in; hij scheurde het; hij heeft het doorboord; hij sneed het. القميص جاب betekent, hij heeft het uitgehold جیب van het hemd uit, hij sneed de جیب van het hemd of hij maakte een جیب in het hemd. جیب betekent, de opening in de nek en boezem van een hemd en dergelijke; een zak; het hart; de boezem (Lane & Aqrab).

إربة (seksuele lust) is afgeleid van أرب (aruba) of أرب (ariba). Het eerste betekent dat hij sluw, intelligent, scherpzinnig of uitstekend was in zijn oordeel en het tweede, d.w.z. ariba, betekent dat hij het wilde, dat hij er behoefte aan had of kreeg en ernaar zocht of ernaar verlangde. إربة en إرب (irbun) en أرب (arabun) betekenen hetzelfde, namelijk. sluwheid, intelligentie, uitmuntend beoordelingsvermogen, scherpzinnigheid; behoefte hebben aan. Over de Heilige Profeet wordt gezegd in een hadith املككم لاربه  كان , d.w.z. hij had de grootste controle over zijn behoefte, verlangen of seksuele begeerte (Bukhari). De woorden uit de Heilge Koran  غيراولى الاربه betekenen idioten, of personen met een gebrek aan intellect of mannen die geen behoefte hebben aan vrouwen; of geen seksueel verlangen hebben (Lane & Mufradat).

عورات (geslachtsdelen of naaktheid) is het meervoud van عورة dat is afgeleid van عور, wat betekent dat hij aan één oog blind was of werd. عورة betekent, de slinger of pudenda van een man en een vrouw; het deel of de delen van een persoon die onfatsoenlijk zijn om bloot te stellen; delen tussen de navel en de knie; alles wat een man versluiert of verbergt vanwege minachtende trots, schaamte of voorzichtigheid; alles waarvan men zich schaamt als het verschijnt; een vrouw; elke schuilplaats; een kloof, een opening of een breuk in de grens van een vijandig land, of in oorlog waarvan men bang is voor slachting; spleet of kloof; schande of misvorming; blindheid van één oog (Lane & Aqrab). نسائھن (hun vrouwen) betekent bekende of vertrouwde fatsoenlijke vrouwen.

Commentaar:

Aangezien zelfs onder Moslims veel misverstand heerst en gebrek aan juiste kennis over wat Islamitische “purdah” is, is een iets wat gedetailleerde opmerking over deze veel besproken kwestie nodig. Hier zijn de relevante Koran verzen die de noodzakelijke geboden over “purdah” belichamen:

(i)

“O profeet! Zeg aan uw vrouwen en uw dochters en de vrouwen der gelovigen dat zij een gedeelte van haar omslagdoeken over haar (hoofd) laten hangen. Dit is beter, opdat zij mogen worden onderscheiden en niet lastig worden gevallen. En Allah is Vergevensgezind, Genadevol.” (Heilige Koran: 33:60)

Het Arabische woord dat in dit vers wordt gebruikt, is جلابيب waarvan het enkelvoud جلباب betekent, een buiten- of omhullend kledingstuk; een hoofdbedekking; het kleed waarmee een vrouw haar hoofd en boezem bedekt.

(ii) En zeg tot de gelovige vrouwen dat zij ook haar ogen neergeslagen houden en hun passies beheersen, en dat zij haar schoonheid niet tonen dan hetgeen ervan zichtbaar moet zijn, en dat zij haar hoofddoeken over haar boezem laten hangen, en dat zij haar schoonheid niet tonen… (24:32 d.w.z.  het vers onder commentaar.)

(iii)

“O vrouwen van de profeet, gij zijt niet zoals een andere vrouw. Indien gij godvruchtig zijt, spreekt dan niet op een verleidelijke manier, anders zal hij in wiens hart ziekte is, verwachtingen koesteren; maar spreekt een oprechte taal.” (Heilige Koran: 33:33)

“Blijft in uw huizen en stelt uw schoonheid niet ten toon als in de vroegere dagen der onwetendheid; leeft het gebed na, en betaalt de Zakaat en gehoorzaamt Allah en Zijn boodschapper. O huisgenoten, Allah wenst alleen onreinheid van u te verwijderen, en u schoon en zuiver te maken.” (Heilige Koran: 33:34)

(iv)

“O gij die gelooft, laten uw slaven en degenen uwer die de geslachtsrijpheid nog niet hebben bereikt driemaal uw toestemming vragen (bij u te mogen komen), vóór het morgengebed, wanneer gij wegens de middaghitte u van uw klederen ontdoet, en na het avondgebed. Drie privé-tijden voor u. Op andere tijden is het noch voor u, noch voor hen hinderlijk, want sommigen uwer moeten met anderen omgaan; aldus maakt Allah u de geboden duidelijk; Allah is Alwetend, Alwijs.” (Heilige Koran: 24:59) 

De volgende conclusies zijn duidelijk te herleiden uit de hierboven geciteerde verzen:

(i) Als ze naar buiten gaan, moeten moslimvrouwen een bovenkledingstuk dragen dat hun hoofd en boezem moet bedekken op een zodanige manier dat het kledingstuk van het hoofd naar de boezem moet komen en het hele lichaam inclusief het gezicht bedekt. Dit is de betekenis van de woorden uit de Koran  يدنين عليهن من جلابيبهن (33:60). Het bovenkleed is bedoeld om het feit bekend te maken dat terwijl een moslimvrouw haar zaken doet, zij de mentale angst kan worden bespaard van het aanstaren door personen met een twijfelachtig karakter.

(ii) Moslimmannen en -vrouwen moeten hun ogen bedwingen als ze elkaar tegenkomen.

(iii) Het derde gebod, hoewel op het eerste gezicht alleen van toepassing lijktop de vrouwen van de Profeet, is deze, zoals gewoonlijk in de Koran, ook bedoeld voor andere moslimvrouwen. De woorden “En in uw huizen blijven” impliceren dat, terwijl vrouwen de deur uit mogen als dat nodig is, de voornaamste en primaire onderdeelvan hun activiteiten binnenshuis is.

(iv) Op drie aangegeven momenten is het zelfs kinderen niet toegestaan de privé-appartementen van hun ouders binnen te gaan, noch mogen huispersoneel of slavinnen de slaapkamer van hun meesters betreden.

Het eerste gebod is van toepassing op vrouwen als ze het huis uit gaan. Op dat moment moeten ze een bovenkleed gebruiken dat hun hele lichaam, inclusief het gezicht, moet bedekken. Het tweede gebod heeft voornamelijk betrekking op “purdah” binnenshuis wanneer mannelijke familieleden komen en gaan. In dat geval moeten mannen en vrouwen alleen hun ogen beheersen en als extra voorzorgsmaatregel moeten vrouwen ervoor zorgen dat hun زینة, d.w.z. schoonheid, kleding en sieraden, niet wordt getoond. Ze zijn niet verplicht جلباب (bovenkleed) te gebruiken, omdat dat erg vervelend en zelfs onpraktisch zou zijn met het oog op de vrije en frequente bezoeken van naaste bloedverwanten zoals neven, zwagers, schoonzussen, enz. De context laat zien dat dit gebod betrekking heeft op “purdah” binnenshuis, omdat alle personen die in het vers worden genoemd, zeer naaste familieleden zijn die over het algemeen de huizen van hun familieleden bezoeken. De speciale vermelding daarin van vier categorieën personen naast naaste verwanten, nl. fatsoenlijke vrouwen, oude bedienden, slavenvrouwen en minderjarige jongens, geven extra gewicht aan de conclusie dat het gebod in dit vers betrekking heeft op “purdah” binenshuis.

Het feit dat het eerste gebod verwijst naar “purdah” buiten het huis en het tweede gebod in wezen verwijst naar “purdah” binnenshuis, blijkt ook uit de verschillende woorden die zijn gebruikt om de twee vormen van “purdah uit te drukken. “in de relevante verzen, d.w.z. 33:60, en het becommentarieerde vers. Terwijl in 33:60 het kledingstuk dat een vrouw moet gebruiken als ze het huis verlaat جلباب, het kledingstuk dat ze binnenshuis moet gebruiken als familieleden op bezoek zijn, خمار is. Voorts, terwijl in 33:60 de gebruikte woorden              يدنين عليهن من جلابيبهن   zijn, dwz zij zouden hun bovenklederen over hen moeten laten zakken (voor een gedetailleerde bespreking van جلباب en يدنين, zie 33:60); in het becommentarieerde vers يضربن بخمرهن على جيوبهن de gebruikte woorden zijn, d.w.z. ze zouden hun hoofdbedekking over hun boezem moeten werpen. Het is duidelijk dat in het eerste geval het kledingstuk het hoofd, het gezicht en de boezem bedekt, terwijl in het laatste geval alleen het hoofd en de boezem bedekt worden en het gezicht onbedekt mag blijven.

Terloops kan ook worden opgemerkt dat het kledingstuk (zoals eerder vermeld) die een vrouw moet dragen op het moment dat ze het huis verlaat haar hele lichaam bedekt, inclusief het gezicht, zal variëren in gebruik van gewoonten, sociale status, familietradities en gebruiken van verschillende groepen van de Moslimgemeenschap. Het gebod met betrekking tot “purdah” binnenshuis zal ook van toepassing zijn op winkels, werkvelden, enz. Waar vrouwen uit bepaalde delen van de Moslimmaatschappij moeten werken om in hun levensonderhoud te voorzien. Daar hoeft een vrouw haar gezicht niet te bedekken. Ze hoeft alleen haar ogen te bedwingen en haar زینة, d.w.z. haar sieraden en andere versieringen te bedekken zoals vrouwen dat moeten doen bij bezoek van zeer naaste familieleden.

Het derde gebod vereist dat vrouwen zich waardig, grenzend aan soberheid, opstellen wanneer ze met vreemde mannen praten; en ze zijn ook verplicht om volledige aandacht te schenken aan de vervulling van hun voornaamste en belangrijke taken zoals, het welzijn van hun eigen geslacht en huishoudelijke zaken, zorg/opvoeding van kinderen en verwante zaken.

Het vierde gebod verplicht echtgenoot en echtgenote om, voor zover mogelijk, slaapkamers te hebben die gescheiden zijn van die van de andere leden van de familie, waar zelfs minderjarige jongens niet binnen mogen op de aangegeven tijdstippen.

In de uitdrukking لايبدين زينتهن d.w.z. ze vertonen niet hun زینة (schoonheid), het woord زینة omvat zowel natuurlijke als kunstmatige schoonheid. Het duidt de schoonheid van de persoon aan, en omvat de schoonheid van kleding en sieraden die vrouwen aan hun handen, voeten, oren, armen, nek, boezem enz. dragen. De uitdrukking “behalve dat wat daarvan duidelijk is” omvat al die dingen. die een vrouw niet kan bedekken, zoals haar stem, manier van lopenof gestalte en ook bepaalde delen van haar lichaam die onbedekt blijven volgens haar sociale status, haar familietradities, haar beroep en de gewoonten van de samenleving. De toestemming om bepaalde delen van het lichaam onbedekt te houden is onderhevig aan bepaalde situaties. Dus de woorden “zij tonen hun schoonheid niet” zullen verschillende connotaties hebben met betrekking tot vrouwen die tot verschillende secties en rangen van de samenleving behoren, en de connotatie zal veranderen met de verandering in de gewoonten en levenswijzen en beroepen van de mensen.

De woorden “en laat ze niet met hun voeten stampen, zodat wat ze verbergen van hun schoonheid bekend wordt”, laten zien dat openbaar dansen, wat populair is in bepaalde landen, absoluut niet is toegestaan door de Islam.

Dit is de Islamitische opvatting van “purdah.” Volgens deze opvatting mogen moslimvrouwen zo vaak het huis uit gaan als het echt nodig is.Maar hun primaire taken en verantwoordelijkhedenzijn beperkt tot hun huizen.Deze zijn op zijn minst net zo belangrijk (als niet belangrijker) dan taken en verantwoordelijkheden van mannen. Als vrouwen de werkzaamheden van mannen overnemen, proberen ze de natuur te trotseren en de natuur laat niet toe dat haar wetten ongestraft worden getrotseerd..

Het zou opgemerkt moeten worden dat het incident over ‘A’ishah, dat een van de belangrijkste onderwerpen van deze Surah vormt, een heldere licht werpt op de vorm van “purdah” die de Islam zijn volgelingen opdraagt. Volgens de traditie toen Safwan naar de plaats kwam waar ‘A’ishah lag te slapen met haar gezicht onbedekt, herkende hij haar omdat hij haar had gezien, zoals hij zelf later zei, voordat het vers over ‘purdah’ werd geopenbaard (Bukhari, Kitabut -Tafsir).

Uitgebreide uitleg over de Heilige Koran: 24:31-32; The Holy Quran with English Translation & Commentary by Hazrat Mirza Bashir-ud-Din Mahmud Ahmad; Volume 4; Pagina’s 2267 t/m 2272; https://www.alislam.org/quran/view/?page=2267&region=E54&CR

UITEGEBREIDERE INFORMATIE

In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle

“O profeet! Zeg aan uw vrouwen en uw dochters en de vrouwen der gelovigen dat zij een gedeelte van haar omslagdoeken over haar (hoofd) laten hangen. Dit is beter, opdat zij mogen worden onderscheiden en niet lastig worden gevallen. En Allah is Vergevensgezind, Genadevol.” (Heilige Koran: 33:60) [3119]

3119. Belangrijke woorden:

جلابيب (buitenste omhulsels) is het meervoud van  جلباب  die is afgeleid van جلب . Ze zeggen d.w.z. جلببه جلباباً hij trok zich een kleed aan van de soort genaamd جلباب. Dit word heeft verschillende betekenissen;

(a) het buitenste omhullende kledingstuk van een vrouw; dit is de belangrijkste betekenis ervan;

(b) een overhemd;

(c) een kledingstuk dat het hele lichaam omhult;

(d) het soort bedekking genaamd خمار

(e) een kleed waarmee een vrouw haar hoofd en boezem bedekt;

(f) de hoofdbedekking van een vrouw;

(g) een kledingstuk gedragen door een vrouw dat het lichaam geheel omhult, zodat zelfs geen hand onbedekt blijft;

(h) een kledingstuk of iets anders dat men als bedekking gebruikt (Lane).

يدنين (dichtbij komen) is aoristus van أدنى, wat een transitief werkwoord is van  دنى, wat betekent dat hij of het dichtbij was of werd. أدناہ betekent dat hij hem dichterbij bracht.           أدنت علیھا ثوبھا betekent: zij heeft haar kleed over zich laten zakken en zich ermee gesluierd. أدنيت الستر betekent: ik laat de sluier of het gordijn zakken om mij te verbergen (Lane & Aqrab)

 Commentaar:

Dit vers bevat het basisgebod met betrekking tot “Purdah” zoals voorgeschreven door de Islam. Zie voor een volledige uitleg van dit onderwerp vers 24:32, waar ook het huidige vers is besproken. In het kort kan hier worden gezegt dat de islamitische “Purdah” een dubbele doel heeft. Het vereist privacy en beveelt etiquette en waardig gedrag aan. Vrouwen mogen mannen niet zomaar ontmoeten en er wordt van hen verwacht dat ze zich aan bepaalde regels houden met betrekking tot kleding wanneer ze hun huis verlaten.

Uitgebreide uitleg over de Heilige Koran: 33:60; The Holy Quran with English Translation & Commentary by Hazrat Mirza Bashir-ud-Din Mahmud Ahmad; Volume 4; Pagina’s 2588; https://www.alislam.org/quran/view/?page=2588&region=E54

 In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle

“O vrouwen van de profeet, gij zijt niet zoals een andere vrouw. Indien gij godvruchtig zijt, spreekt dan niet op een verleidelijke manier, anders zal hij in wiens hart ziekte is, verwachtingen koesteren; maar spreekt een oprechte taal.” (Heilige Koran: 33:33) [3099]

3099. Commentaar:

De vrouwen van de Heilige Profeet(s) worden hier opgedragen de waardigheid van hun zeer verheven positie te behouden en zich met gepast fatsoen en etiquette te gedragen terwijl ze met mensen van het andere geslacht praten.

Impliciet vallen alle Moslimvrouwen onder dit bevel. Er wordt van hen verwacht dat ze vriendelijk en zachtaardig zijn in hun spraak, maar hun zachtaardigheid mag door geen enkel kwaadaardig persoon verkeerd worden begrepen voor meegaandheid en weekheid.

“Blijft in uw huizen en stelt uw schoonheid niet ten toon als in de vroegere dagen der onwetendheid; leeft het gebed na, en betaalt de Zakaat en gehoorzaamt Allah en Zijn boodschapper. O huisgenoten, Allah wenst alleen onreinheid van u te verwijderen, en u schoon en zuiver te maken.” (Heilige Koran: 33:34) [3100]

3100. Belangrijke woorden:

رجس (onreinheid) is afgeleid van رجس (rajasa), wat betekent dat het vuil of smerig of onrein of gehaat was of werd; hij deed een slechte of slechte daad. رجس (rijsun) betekent, vuil of vuil; een vies of smerig ding; een ding of handeling die niet geliefd is vanwege zijn smerigheid; als in; een handeling die tot straf leidt; twijfel; ontrouw; suggestie van de duivel (Lane & Aqrab). Zie ook 5:91.

Commentaar:

De woorden ‘blijf in je huizen’ laten zien dat het belangrijkste werkterrein van een vrouw haar huis is – niet dat ze de vier muren ervan niet mag verlaten. Ze mag zo vaak het huis uit als ze dat nodig acht om bijvoorbeeld een legitieme boodschap te doen of om in een legitieme behoefte te voorzien. Maar om zich te verplaatsen in een gemengde samenleving en deel te nemen aan allerlei soorten bezigheden en beroepen, schouder aan schouder met mannen en dit te doen ten koste van haar speciale huishoudelijke taken als de vrouw van het huis is niet de islamitische opvatting van een ideale vrouw. De vrouwen van de Heilige Profeet moesten in het bijzonder “in hun huizen blijven” omdat de waardigheid van hun verheven positie als “Moeders van de Gelovigen” dit vereiste en ook omdat Moslims hen vaak bezochten om hun respect te betuigen en de nodige informatie en begeleiding van hen zochten op alle belangrijke religieuze zaken.

Het gebod lijkt alleen van toepassing te zijn op de vrouwen van de Heilige Profeet, maar het is net zo goed van toepassing op alle Moslimvrouwen. Het is de manier van aanspreken van de Koran dat hoewel het in het bijzonder de Heilige Profeet lijkt te zijn gericht in werkelijkheid geldt voor alle moslims. Gelijk hieraan, een gebod gericht aan de vrouwen van de Heilige Profeet ook van toepassing is op alle Moslimvrouwen.

De uitdrukking البیت  اھل is voornamelijk en primair van toepassing op de vrouwen van de Heilige Profeet(s). Dit blijkt duidelijk uit de context en ook uit vv. 11:74 en 28:13.

“Zij zeiden: “Verwondert gij u over Allah’s gebod? De barmhartigheid van Allah en Zijn zegeningen zijn over u, o bewoners van dit huis. Voorzeker, Hij is Geprezen, Glorierijk.” (Heilige Koran 11:74)

“En Wij hadden hem de minnen voordien verboden. Daarom zeide zij (zijn zuster): “Zal ik u een familie noemen die hem voor u zal grootbrengen en die voor hem welwillend zal zijn?” (Heilige Koran: 28:13)

In bredere zin omvat het echter alle leden van een gezin die het huishouden vormen, zelfs de kinderen en de kinderen van kinderen. De uitdrukking was ook door de Heilige Profeet gebruikt voor een aantal van zijn selecte Metgezellen(ra). سلمان منا اهل البيت d.w.z. “Salman is onderdeel van ons huishouden” (Saghir), is een bekend gezegde van de Heilige Profeet(s).

Uitgebreide uitleg over de Heilige Koran: 33:33-34; The Holy Quran with English Translation & Commentary by Hazrat Mirza Bashir-ud-Din Mahmud Ahmad; Volume 4; Pagina’s 2568 t/m 2569; https://www.alislam.org/quran/view/?page=2568&region=E54&CR

In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle

“O gij die gelooft, laten uw slaven en degenen uwer die de geslachtsrijpheid nog niet hebben bereikt driemaal uw toestemming vragen (bij u te mogen komen), vóór het morgengebed, wanneer gij wegens de middaghitte u van uw klederen ontdoet, en na het avondgebed. Drie privé-tijden voor u. Op andere tijden is het noch voor u, noch voor hen hinderlijk, want sommigen uwer moeten met anderen omgaan; aldus maakt Allah u de geboden duidelijk; Allah is Alwetend, Alwijs.” (Heilige Koran: 24:59) [2633]

2633. Belangrijke woorden:

مراة (tijden) is het meervoud van مرة, wat een infinitief zelfstandig naamwoord is van مر, wat betekent dat hij of het is gepasseerd. مرالدھر betekent, de tijd verstreek. مرة betekent, een tijd; een keer; een actie; een enkele handeling of handeling; beurt; ook een gelegenheid. فعلته مرة betekent, ik heb het een keer gedaan (Lane & Aqrab). 

Commentaar:

Het onderwerp “purdah”, zoals vermeld onder vers 32 hierboven wordt op vier verschillende plaatsen in de Koran genoemd. Terwijl vers 24:32 zich voornamelijk bezighoudt met “purdah” binnenshuis, bespreekt vers 33:60 “purdah” buiten het huis en op doorgangen terwijl verzen 33: 33-34 spreken over een beperkte vorm van “purdah”, in het bijzonder opgelegd aan de vrouwen van de Heilige Profeet en impliciet aan alle Moslimvrouwen en hieruit te verwijzen naar het feit dat het belangrijkste centrum van de activiteiten van een vrouw haar huis is. Dit huidige vers verwijst echter naar een ander soort “purdah”, namelijk. dat ook huispersoneel en minderjarige kinderen de privé-appartementen van hun meesters of ouders niet op de drie hier genoemde tijdstippen mogen betreden zonder voorafgaande toestemming.

“En wanneer de kinderen onder u geslachtsrijpheid bereiken, moeten ook zij verlof vragen evenals ouderen dan zij om toestemming vragen. Zo maakt Allah u Zijn geboden duidelijk; Allah is Alwetend, Alwijs.“ (Heilige Koran: 24:60) [2634]

2634. Commentaar:

De woorden من قبلھم   kunnen betekenen:

(i) de personen die zijn genoemd in vers 28 hieronder; of

“O gij die gelooft, gaat geen andere huizen dan de uwe binnen zonder de bewoners er van te waarschuwen en te begroeten. Dat is beter voor u, opdat gij er lering uit zult trekken.” (Heilige Koran: 24:28)

(ii) degenen die vóór hen de puberteit hebben bereikt.

Uitgebreide uitleg over de Heilige Koran: 24:59-60; The Holy Quran with English Translation & Commentary by Hazrat Mirza Bashir-ud-Din Mahmud Ahmad; Volume 4; Pagina’s 2290 t/m 2292; https://www.alislam.org/quran/view/?page=2290&region=E54&CR

Vertaald door de heer Rashid Siddiqie

Meest gelezen

De zichtbaarheid van de nieuwe maan – Waarom vasten Moslims in Nederland niet op dezelfde dag?

In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle De zichtbaarheid van de nieuwe maan - Waarom vasten Moslims in Nederland niet op dezelfde dag? De aarde...

Ban op hoofddoek Boa’s?

Er is recentelijk een maatschappelijk discussie opgelaaid over de vraag of boa’s in de gemeente Utrecht en andere grote steden een hoofddoek of keppel...

Kritiek op hoofddoekcampagne van Raad van Europa gebaseerd op vooroordelen

Geschreven door Youssef Ikhlaf, Jurist en vicevoorzitter Ahmadiyya Moslim Schrijversgilde Inhoudsopgave Inleiding Intrekken film Dubbele standaard in Frankrijk Onderdrukt versus vrije wil Neutraliteitsprincipe Europees Verdrag...

Vrijheid van meningsuiting blijkbaar niet voor onderdrukten

Geschreven door de heer Ataul Latief Verhagen, lid Ahmadiyya Moslim Schrijversgilde De Franse regering heeft een film van de Raad van Europa verboden, waarin iets...