In de naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle
Liefde voor iedereen, haat voor niemand

zondag, september 25, 2022

بِسْــــــــــــــــــمِ اﷲِالرَّحْمَنِ اارَّحِيم
In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle
Liefde voor iedereen, haat voor niemand

Wereldcrisis en de weg naar vrede

De wereld maakt momenteel zeer turbulente tijden mee. De wereldwijde, economische crisis blijft bijna elke week, nieuwe en ernstige gevaren vertonen. De overeenkomsten met de periode vlak voor de Tweede Wereldoorlog worden voortdurend aangehaald en het lijkt duidelijk dat de gebeurtenissen de wereld in een ongekend tempo voeren in de richting van een gruwelijke derde wereldoorlog.

In dit boek1, een verzameling van toespraken & brieven aan de Wereldleiders, waarschuwt het wereldwijde Hoofd van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap, de Vijfde Khalifa (Kalief), Zijne Heiligheid, Hazrat Mirza Masroor Ahmad, de wereld voor de snel naderende gevaren en hoe zij rampspoed kan voorkomen en een koers naar vrede uit kan zetten.

Het boek bestaat uit een verzameling van Toespraken & Brieven aan de Wereldleiders:

Toespraken

 • Islamitisch Perspectief op de Wereldcrisis
 • De Leer van de Islam inzake Loyaliteit en Liefde voor de Eigen Natie
 • De Verwoestende Gevolgen van een Nucleaire Oorlog en de Kritieke Behoefte aan Absolute Rechtvaardigheid
 • Het Pad naar Vrede—Rechtvaardige Betrekkingen Tussen Naties
 • De Sleutel tot Vrede—Mondiale Eenheid
 • Kunnen Moslims integreren in westerse samenlevingen?
 • Islam – Een Religie van Vrede en Mededogen
 • Wereldvrede—De Dringende Behoefte van deze Tijd

Brieven aan de Wereldleiders

 • Brief aan Zijne Heiligheid Paus Benedictus de XVI
 • Brief aan de Minister-President van Israël
 • Brief aan de President van de Islamitische Republiek van Iran
 • Brief aan de President van de Verenigde Staten van Amerika
 • Brief aan de Minister-President van Canada
 • Brief aan de Bewaarder van de Twee Heilige Plaatsen de Koning van het Koninkrijk Saoedi Arabië
 • Brief aan de Premier van de Staatsraad van de Volksrepubliek van China
 • Brief aan de Minister-President van het Verenigd Koninkrijk
 • Brief aan de Kanselier van Duitsland
 • Brief aan de President van de Franse Republiek
 • Brief aan Hare Majesteit de Koningin van het Verenigd Koninkrijk en Rijken van het Gemenebest
 • Brief aan de Opperste Leider van de Islamitische Republiek van Iran
 • Brief aan de President van de Russische Federatie

Er is een overweldigend gevoel dat de zaken snel uit de hand lopen en de mensen zijn op zoek naar iemand die het podium opkomt en concrete, gedegen leiding geeft waarin ze kunnen vertrouwen, en die zowel hun harten als hun gedachten aanspreekt, en hen hoop geeft dat er een pad is die naar vrede kan leiden. De gevolgen van een nucleaire oorlog zijn zo catastrofaal dat niemand er zelfs aan durft te denken.

Hier, in dit boek hebben zijn er richtlijnen samengebracht die aangehaald zijn door Hadrat Mirza Masroor Ahmad, Hoofd van de wereldwijde Ahmadiyya Moslim Gemeenschap. In de afgelopen jaren, zoals de gebeurtenissen hebben duidelijk gemaakt, heeft hij onverschrokken aan de wereld verkondigd waar deze zaken toe leiden – niet om alarm te slaan maar om hen voor te bereiden om na te denken over hoe de wereld tot zo’n toestand is gekomen en hoe het onheil kan ontwijken en een koers kan uitzetten naar vrede en veiligheid voor alle volkeren die wonen in deze global village. Hij heeft openhartig verkondigd dat de enige weg om vrede voor de wereld te verzekeren, het toepassen van nederigheid en rechtvaardigheid is en door zich ootmoedig, onderdanig te wenden naar God; dat de mens weer humaan wordt; dat de sterke de zwakke met waardigheid en respect en rechtvaardigheid behandelt en dat de zwakken en armen ook dankbaarheid tonen en de waarheid betrachten en rechtschapen worden en dat iedereen zich in uiterste nederigheid en totale oprechtheid tot de Schepper wendt.

Steeds weer heeft iedereen eraan herinnerd dat de weg terug van de rand van onheil is dat de naties rechtvaardigheid een absolute vereiste maken in hun zakelijke relaties met elkaar. Zelfs als er vijandschap is tussen hen dienen ze rechtvaardigheid na te leven omdat de geschiedenis ons heeft geleerd dat dit de enige weg is om elk spoor van toekomstige haat weg te wissen en bijgevolg duurzame vrede te bouwen.

Zijne Heiligheid heeft over een groot gebied gereisd om persoonlijk de mensen aan te spreken die verantwoordelijk zijn voor het besturen van de grote naties in de wereld, waaronder historische toespraken in het Capitol Hill in Washington D.C., Houses of Parliament in Londen, militair hoofdkwartier, Duitsland, het Europees Parlement in Brussel en het Nationale Parlement van New Zeeland. Deze evenementen werden bijgewoond doorvooraanstaande congresleden, parlementsleden, ambassadeurs, ngo-leiders, religieuze leiders, professoren, beleidsadviseurs en journalisten. Zijne Heiligheid heeft duidelijk tegen hen gezegd dat de eisen van rechtvaardigheid enkel vervuld worden wanneer alle partijen en alle volkeren gelijk behandeld worden en waarschuwde over een wereldcrisisspiraal die het natuurlijke gevolg is van onjuist en onmenselijk, financieel en politiek beleid dat onophoudelijk spanningen doet ontstaan tussen volkeren van de wereld.

Dit is de leer van de Heilige Koran die hij benadrukt heeft in zijn brieven aan de leiders van de wereld:

 “En laat de vijandschap van een volk, omdat zij u de toegang tot de heilige Moskee verhinderen, u niet tot geweld aansporen. En helpt elkander in deugdzaamheid en vroomheid maar helpt elkander niet in zonde en overtreding. En vreest Allah. Waarlijk, Allah is streng in het straffen. “(hoofdstuk 5: vers 3)

Aan president Obama deelde hij mee:

“Zoals we allemaal weten, de ware oorzaak die leidde tot de Tweede Wereldoorlog was de mislukking van de Volkerenbond en de economische crisis die begon in 1932. Nu stellen toonaangevende economen dat er talrijke gelijkenissen zijn tussen de huidige economische crisis en die van 1932. We constateren dat politieke en economische problemen weer hebben geleid tot oorlogen tussen kleinere volkeren, en dat interne meningsverschillen en ontevredenheid vaak voorkomen in deze landen. Dit zal uiteindelijk tot gevolg hebben dat enkele machten opkomen tot aan het roer van de regering die ons zullen leiden naar een wereldoorlog. Als in de kleinere landen de conflicten niet opgelost kunnen worden door politiek en diplomatie, zal dit lijden tot het vormen van nieuwe verbonden en groeperingen in de wereld. Dit zal de voorloper zijn van het uitbreken van een Derde Wereldoorlog. Bijgevolg, veronderstel ik nu dat het belangrijker en zelfs onontbeerlijk is, dat we dringend onze inspanningen vergroten om de wereld te redden van deze vernietiging in plaats van ons te richten op de vooruitgang van de wereld. Er is een dringende noodzaak dat de mensheid zijn Ene God herkent, Die onze Schepper is, omdat dit de enige garantie is voor het overleven van de mensheid; anders zal de wereld blijven versnellen in de richting van zelfvernietiging.”

Aan president Poetin schreef hij:

“De huidige, escalerende situatie van Syrië heeft me ertoe gezet om naar u te schrijven en uw inspanning toe te juichen in het samenbrengen van de wereld aan de tafel van dialoog in plaats van op het slagveld. Een aanval zou een oorlog riskeren, niet alleen in de regio maar het zou geleid kunnen hebben tot een wereldoorlog. Bijgevolg was ik zeer vergenoegd om uw artikel te lezen in een belangrijke, westerse krant waarin u naar voren haalde dat zo’n handelswijze zeer gevaarlijk was en zou leiden tot het verspreiden van oorlog. Als gevolg van uw uitspraak hebben de grote machten zich onthouden en hebben ze een meer verzoeningsgezinde houding aangenomen, en stemmen ze in om de zaak op te lossen langs diplomatieke wegen. Ik geloof zeker dat dit de wereld heeft gered van een enorme en grote ondergang. Ik ben het vooral eens met uw punt dat als landen besloten hadden om zelfstandig op te treden en unilaterale beslissingen genomen hadden, de Verenigde Naties hetzelfde lot gehad zouden hebben als de Volkerenbond en zouden falen.”

De crisis in Syrië en Iran is aanzienlijk afgekoeld in de tweede helft van 2013. Het Britse Parlement heeft tegen de militaire tussenkomst in Syrië gestemd; Rusland en de Verenigde Staten hebben een plan aanvaard om de chemische wapens van Syrië aan te pakken; de VN hebben zich onthouden om Syrië aan te vallen en een wederzijds nucleair akkoord met Iran werd geregeld door de voornaamste wereldmachten. Dit zijn allemaal ontwikkelingen die welkom zijn en in de richting waarin Zijne Heiligheid de wereld aanspoort, maar we zijn nog lang niet veilig en een duurzame oplossing voor wereldvrede zal veel meer werk vragen.

Het is ons oprechte gebed dat de richtlijnen die hierin verzameld zijn, moge bewijzen een bron van leiding voor de mensheid te zijn in deze tijd van groot gevaar, zodat door te handelen naar deze principes van rechtvaardigheid en nederigheid en door het keren naar God, de mens gezegend moge zijn met duurzame vrede! (Amin).

Zie ook video ‘Bezoek van de Khalifa aan de Tweede Kamer in Den Haag’:

1 https://bieb.islamnu.nl/product/wereldcrisis-en-de-weg-naar-vrede/

DE WEG NAAR VREDE

Negen oplossingen ‘de weg naar vrede’: is een initiatief van Tabligh afdeling van de Ahmadiyya Moslim Djamaat UK. Het Ahmadiyya Moslim Schrijversgilde Nederland onderschrijft dit initiatief. Punten zijn gebaseerd op de leiding van het internationale Hoofd van de internationale Ahmadiyya Moslim Gemeenschap, de Vijfde Khalifa (Kalief), Hazrat Mirza Masroor Ahmad (Moge Allah zijn helper zijn).

De negen oplossingen bieden uitgebreide oplossingen aan voor het bereiken van wereldvrede. Door ernaar te handelen, kan de wereld de Derde Wereldoorlog helpen afwenden.

1. ERKENNEN VAN DE SCHEPPER

“Indien u van een kunstwerk houdt, dan moet u ook van de kunstenaar houden. Indien  u van de Schepping houdt, dan moet u ook van de Schepper houden”

~ Hazrat Mirza Tahir Ahmad (ra)

Te begrijpen dat de erkenning van de eenheid van onze Schepper de enige echte basis kan zijn voor de erkenning van de eenheid van de mensheid.

2. GLOBALE EENHEID TUSSEN LANDEN

Met de opkomst van globalisering is er behoefte aan eenheid tussen wereldleiders, zodat de rechten van kleinere naties niet worden ondermijnd.

Het vestigen van gelijkheid van alle naties in internationale structuren zoals de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties en de Wereldbank.

3. ABSOLUTE RECHTVAARDIGHEID 

“En laat de vijandschap van een volk u niet aansporen, om onrechtvaardig te handelen. Weest rechtvaardig, dat is dichter bij de vroomheid.”

~ De Heilige Koran 5:9

Rechtvaardig handelen, op alle gebieden van het leven, gevestigde belangen mijden en altijd werken voor wat juist is.

4. EXTREMISME VERWERPEN

 “Schep geen wanorde op aarde, want God heeft hen, die onheil stichten, niet lief.”

~ De Heilige Koran 28:78

Om te erkennen dat het vereist is bij het bestrijden van extremisme in naam van de islam om het ware, vreedzame gezicht van de islam te bevorderen en verspreiden.

5. LOYALITEIT AAN HET LAND

 “Liefde voor het land waarin men woont is onderdeel van het geloof.”

~ De Heilige Profeet Mohammed (s)

Om te werken in een geest van onzelfzuchtige opoffering en welwillendheid voor het land van verblijf, ongeacht of u een autochtoon bent of niet.

6. NOODZAAK VAN NUCLEAIRE ONTWAPENING

De wapens die vandaag de dag beschikbaar zijn, zijn dermate destructief dat deze ertoe kunnen leiden dat kinderen van komende generaties geboren worden met ernstige afwijkingen.

Werk aan de snelle ontmanteling van kernwapens, waarvan het gebruik in elke arena een ongekend lijden zou betekenen voor de mensheid en de planeet in het algemeen.

7. ELIMENEREN VAN WINSTBEJAG OP WAPENS

 “Geld regeert en moraliteit is nergens meer te bekennen. Hoe kan vrede worden bereikt in een dergelijke omgeving?”

~ Hazrat Mirza Masroor Ahmad (aba)

Door mensen voor winst te plaatsen, immers mensen zijn belangrijker. Door een einde te maken aan de winstbejag van wapens, vooral een einde te maken aan wapen leveringen aan dergelijke landen die in conflict zijn.

8. NOODZAAK TOT ECONOMISCHE GELIJKHEID EN VERNIETIGING VAN ARMOEDE

De Islam leert dat de middelen van een land het nationale vermogen vormen en derhalve moeten deze worden aangewend ten gunste van alle lagen en klassen van de maatschappij.

Om de schuldenslavernij op elk niveau te beëindigen. En het soevereine recht van elk volk te vestigen op een aandeel in de rijkdom van de middelen van hun land.

9. DE MENSHEID DIENEN

“Wees bereid om de tranen te drogen van degenen die bestolen, bedroefd en kwetsbaar zijn achtergelaten.”

~ Hazrat Mirza Masroor Ahmad (aba)

Om wederzijdse liefde en dienstbaarheid voor de gehele mensheid te bevorderen, ongeacht klasse, huidskleur of geloofsbelijdenis

Ik omarm de negen fundamenten van vrede!

Elke stem telt. Bent u het eens met deze 9 oplossingen om vrede te vestigen?

Bekijk resultaten

Laden ... Laden ...

Wilt u ook graag uw steun geven en uw mening achterlaten, klik hieronder: